Публикация

Проект за ново ръководство по медицинска онкология

Проект за ново ръководство по медицинска онкология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология.

Проектът е изготвен в изпълнение на изискванията

на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
„Медицинска онкология“ е интердисциплинарна специалност, която обхваща в пълен обем диагностиката и терапевтичното поведение при злокачествени солидни тумори (нехематологична малигненост) от всички органи и системи и третирането им с химични и биологични продукти или с имунотерапия.

 

Причините за разработване на проекта на ръководството са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на онкологичните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на онкологични заболявания с лекарствени продукти

Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на онкологичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги, се посочва в мотивите към проекта.

 

Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление медицинска онкология.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в 46 раздела

 

 1. първични мозъчни тумори;
 2. метастатични мозъчни тумори;
 3. карциноми на главата и шията;
 4. карцином на щитовидната жлеза;
 5. карцином на гърдата;
 6. малигнен тимом и тимусен карцином;
 7. карцином на бял дроб;
 8. малигнен плеврален мезотелиом;
 9. карцином на хранопровода;
 10. карцином на стомаха;
 11. аденокарцином на панкреаса;
 12. хепатоцелуларен карцином;
 13. билиарен карцином;
 14. карцином на бъбрек;
 15. карцином на дебелото и правото черво;
 16. карцином на ануса;
 17. невроендокринни тумори;
 18. карцином на яйчник, фалопиева тръба и първичен перитонеалeн карцином;
 19. карцином на ендометриума;
 20. трофобластна болест;
 21. карцином на маточната шийка;
 22. карцином на пикочния мехур;
 23. карцином на простатната жлеза;
 24. карцином на тестис;
 25. карцином на пениса;
 26. сарком на kaposi;
 27. саркоми на меки тъкани;
 28. остеосаркоми;
 29. гастроинтестинални стромални тумори;
 30. малигнен меланом;
 31. карцином на кожата;
 32. карцином с неизвестен произход;
 33. поведение при метастатична костна болест и загуба на костна маса;
 34. правила за прилагане на гранулоцитен колонистимулиращ фактор;
 35. поведение при фебрилна неутропения;
 36. поведение при карцином-свързана анемия;
 37. поведение при гастроинтестинална токсичност;
 38. свързана с химиотерапия кардиотоксичност;
 39. поведение при остри алергични и инфузионни реакции от парентерално приложение на противотуморни лекарства;
 40. поведение при екстравазация на противотуморни лекарства;
 41. поведение при венозен тромбоемболизъм;
 42. поведение при хеморагична диатеза;
 43. контрол на онкологична болка при солидни тумори и малигнени хемопатии;
 44. оценка на лечебен ефект при системна противотуморна терапия;
 45. общи препоръки в лечението на онкологично болни;
 46. проследяване на болни със злокачествени солидни тумори.

Очакваният резултат от прилагането на проекта

на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с онкологични заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти, изтъкват от МЗ.

 

Ново ръководство по медицинска онкология

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Медицинска онкология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Приемането на фармако-терапевтично ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg

 

С проекта и с мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари