Публикация

Ново ръководство за лечение на УНГ болести

Ново ръководство за лечение на УНГ болести

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на ушно-носно-гърлени болести.

Проектът е изготвен в изпълнение на изискванията

на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Медицинската специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на различните видове заболявания на ушите, носа и гърлото. Специалността има и хирургически аспекти.

 

Причините за разработване на проекта на ръководството са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия  на заболявания на ушите, носа и гърлото, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на заболявания на ушите, носа и гърлото

с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на фармако-терапевтичното ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на заболявания на ушите, носа и гърлото, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

 

Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги, се посочва в мотивите към документа, подготвен от МЗ.


Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

Ново ръководство по УНГ

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания на ушите, носа и гърлото, включени в обхвата на лечение по медицинското направление по ушно-носно-гърлени болести.

Проектът на ръководството е структуриран в 4 раздела

  • Заболявания на ухото;
  • Заболявания на носа и носните кухини;
  • Заболяване на устната кухина;
  • Заболявания на ларинкса.

Очакваният резултат от прилагането на проекта

на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите със заболявания на ушите, носа и гърлото. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Приемането на фармако-терапевтично ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:

antonia.toncheva@ncpr.bg

 

С проекта и с мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари

Защо липсва основен раздел - ЧУЖДИ ТЕЛА В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА И ХРАНОПРОВОДА ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ - ТА  ТОЛКОВА СМЪРТНИ СЛУЧАИ ИМА! Кои са  авторите, нали не е  анонимно това творение? Тези  автори собствен опит ли споделят и въобще какъв опит имат в областта на УНГ болестите  или "споделят" вдидяно и чуто? Всеки медицински университет в Р България има право да издаде такова ръководство и това не е лошо. Дали за момента не се имат предвид новата редакция на СТАНДАРТИТЕ в Оториноларингологията?

22 апр 2019 17:16

Доц. Цолов, документът бе публикуван първо от Комисията по цени и реимбурсиране под ръководството на проф. Николай Данчев, а след това и на сайта на МЗ. Авторите са екип експерти, а срокът за обществено обсъждане и изказване на мнение по документа е 1 май 2019 г. на имейл, посочен в статията. 

Все още не ми е отговорено за екипа експерти подготвил изданието, от кой ВУЗ са - всеки Вуз има право да издава такива ръководства и това е добре, но списъкът на  авторите не може да е обявен.

Лека корекция - списъкът на  авторите НЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ОБЯВЕН , това е задължително. Под редакцията на проф. Данчев и  колектив:.1.....2.....3.........