Публикация

Ново ръководство по хематология

Ново ръководство по хематология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство по хематология.

Проектът е изготвен в изпълнение на изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Хематология обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти със заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система.

Причините за разработване на проекта

на ръководството са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.
Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на ръководството се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

 

Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги, се посочва в мотивите към документа.

 

Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност, чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление „Хематология“, изтъкват от МЗ.

Проектът на фармако-терапевтичното ръководство е структуриран в пет части

обхващащи основните нозологични единици, както и режими при трансплантация на хемопоетични стволови клетки и приложени - терапевтични протоколи; стадираща система, прогностични индекси и критерии за терапевтичен отговор при лимфоми; формуляр за оценка на симптоматиката при миелопролиферативни неоплазии:

 

  1. Бенигнени хематологични заболявания;
  2. Миелоидни неоплазии;
  3. Лимфоидни неоплазии;
  4. Tрансплантация на хемопоетични стволови клетки;
  5. Приложения.

Очакваният резултат от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство
е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на заболявания на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система.
Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти.

 

Ново ръководство по хематология

 

Резултатите от прилагането на ръководството са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на хематологията и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Приемането на фармако-терапевтичното ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg

 

Подробности – в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари