Публикация

Какви документи са необходими за рехабилитация по НОИ?

Какви документи са необходими за рехабилитация по НОИ?

Документите, които  лицата с диагностично уточнено заболяване трябва да представят пред Националния осигурителен институт, за да им бъде издадено удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация са следните:

1. Медицинско направление

Медицинското направление (Бл. МЗ № 119а'98.) за диагностично уточнено заболяване се издава от лекуващият лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.

 

Важно: Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност 

трябва да бъде представен валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт.

3. Документ, който удостоверява осигурителните права на лицето

Това е Приложение 1 - служебна бележка от работодателя. Образеца можете да намерите и свалите от файла, приложен в края на публикаицята.

 

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация

Тя служи за удостоверяване на настоящото и миналото здравно състояние - епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

документи НОИ

 

Важно: Необходимо е да се представи цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Eкспертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

Това е за лицата, които имат страйно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

6. Експертно решение за признаване на професионална болест 

Нужно е за лицата с професионална болест.

документацията се носи в НОИ

Къде и в какви срокове се представят документите?

Тези документи се представят в НОИ - териториалното поделение по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

 

Важно: Хората, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест при получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация попълват декларация по образец, в която декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в центъра за рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението.  Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение, можете да я намерите и в прикачения към публикацията файл.

 

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване  в центровете за профилактика и рехабилитация:

  • Документ за самоличност.
  • Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.
  • Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
  • Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
  • Важно: Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Прикачени файлове

doc
Декларация - Приложение 2
doc
Служебна бележка - приложение 1

Коментари