Публикация

МС прие тарифите за откриване на лечебни заведения

МС прие тарифите за откриване на лечебни заведения

Правителството окончателно прие Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. С постановлението се определя размерът на държавните такси, които Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще събира, съобщиха от Министерския съвет.

 

По предложение на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

министърът на здравеопазването ще издава разрешенията за осъществяване на лечебна дейност

на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове, както и осъществяването на дейност от тъканните банки. До момента тази функция е изпълнявала Изпълнителната агенция по трансплантация.

 

В проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на тарифа за таксите беше отбелязано, че лечебните заведения за болнична помощ, Комплексните онкологични центрове, центровете за психично здраве и за кожно-венерически заболявания ще трябва да плащат такса от 2100 до 3700 лв. за одобрение на дейността или промяна в нея. Ще се взема предвид броят на структурите по отделни медицински специалности (клиники, отделения, лаборатории).

1 650 лв. такса одобрение

ще трябва да заплащат диагностично-консултативните, медицинските, денталните, медико-денталните, спешните и диализните центрове, както и самостоятелните медико-диагностични лаборатории.


За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност при първоначално вписване в регистъра таксата ще бъде 2 100 лв. Когато лечебното заведение ще извършва и дейности по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, ще се заплаща 3 000 лв.

Дейностите по асистирана репродукция ще се разрешават като част от режима по регистрация на лечебните заведения

за извънболнична помощ, съответно разрешение за осъществяване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ. До момента министърът на здравеопазването е издавал отделно разрешение за това.

Коментари