Публикация

Центърът по наркомании става част от НЦОЗА

Центърът по наркомании става част от НЦОЗА

Националният център по наркомании да бъде преобразуван чрез вливане в Националния център по обществено здраве и анализи.

 

Това се предлага в проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, качен на сайта на здравното министерство.

 

Сред причините за исканата промяна е

дублиране на част от функциите и отговорности

между Министерството на здравеопазването и центъра по наркомании.

Към настоящия момент щатната численост на Националния център по наркомании (НЦН) е 20 бройки

от които 5 бройки обща администрация. От тези бройки 18 са заети и 2 са вакантни. Извършеният анализ показа, че не е оправдано отделното административно и икономическо обслужване на персонал с посочената численост, се отбелязва в доклада на здравния министър Кирил Ананиев.

 

Анализите на дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването показват, че щатната численост на Националната експертна лекарска комисия не е достатъчна за ефективното осъществяване на възложените й контролно-методически, експертни и консултативни функции, а в Държавната психиатрична болница в с. Церова Кория съществуващият недостиг на служители от 2016 г. затруднява работата както на медицинския, така и немедицинския персонал.

 

Поради това с проекта на постановление се предлага в резултат на преобразуването на НЦН към НЦОЗА да премине част от персонала на НЦН, а именно само този, необходим за осъществяване на специфичните функции на центъра (13 бройки), а с останалите да се увеличи щатната численост на НЕЛК (с 5 бройки), което ще обезпечи осъществяването на възложените й контролно-методически, експертни и консултативни функции, и на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (с 2 бройки), като целта е запазването на функциониращия към момента в това лечебно заведение лабораторен комплекс.

Предлага се също така и увеличаване на щатната численост на Държавната психиатрична болница в с. Церова Кория

с пет щатни бройки за сметка на щатната численост на закрити щатни бройки в системата на Домовете за медико-социални грижи за деца.

 

В Държавната психиатрична болница в с. Церова Кория от 2016 г. до момента съществува недостиг на щатна численост, за обезпечаването на дейностите, свързани с лечението на пациенти с психични проблеми. Щатната численост е заложена на исторически принцип и към момента не отговоря на медицински стандарт „Психиатрия“, посочва министърът в проектопостановлението.

Целите и очакваните резултати от приемането на предложените структурни промени

в системата на здравеопазването са:

 

  • оптимизиране на персонала и щатната численост на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването – НЦН, НЦОЗА, НЕЛК, ДБЛНА и ДПБ - Церова Кория;
  • избягване на дублирането на функции на Министерството на здравеопазването и НЦН; 
  • по-ефективното осъществяване на възложените функции на НЕЛК, ДПБЛНА и ДПБ – с. Церова Кория. 

С предложения проект се изпълнява политиката на правителството за създаване на добре работещи администрации и ясно дефиниране на техните функции и отговорности.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари