Публикация

НСОПЛБ: Няма как да се изпълни новият срок за специализация на личните лекари

НСОПЛБ: Няма как да се изпълни новият срок за специализация на личните лекари

Парламентът удължи срока за придобиване на специалност „Обща медицина” от личните лекари.

Гратисният период е 4 години

Промени в Закона за лечебните заведения дават възможност на над 500 лични лекари без специалност да продължат да работят и след 3 юни тази година.

 

От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) заявиха, че отсрочката обаче може да се окаже недостатъчна.

 

Публикуваме мнението на сдружението без редакторска намеса:


През 2000 г. на лекарите, които започнахме да практикуваме като ОПЛ, регистрирайки индивидуални или групови практики за ПИМП,

бе законово определен срок от 10 години, за да преминем специализация по Обща медицина

и защитим чрез полагане на държавен изпит признаване на специалността.

По редица причини, които сме представяли в наши писмени становища и устно при проведени работни срещи, този срок се оказа недостатъчен.

 

От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) предприехме съответните стъпки, които доведоха, благодарение на проявеното разбиране от институциите, до двукратно удължаване на първоначално определения срок за придобиване на специалност с по 5 години - 2009-2014 г. и 2014-2019 г.

 

Едновременно с удължаването на срока бе дадена възможност не само на колегите, които не са започнали специализация, но и на тези, които по някаква причина са започнали по други наредби (дори такива, които не са били вече в действие), да продължат и завършат специализацията си.

 

Бе създадена специално наредба № 15 за специализация по Обща медицина, касаеща лекари с разкрита практика за ПИМП, в която бяха въведени облекчени условия за специализация, включително и финансови. Извадки от нормативните документи може да видите в Приложение 1.

 

Във връзка с предприетите действия двукратно сме поискали справка за процеса на специализация, като последната е

към 31.01.2012 г. и сочи, че 24% (около 1200 ОПЛ) не са зачислени за специализация

(в тях се включват и тези, които добиха право да практикуват на основание на § 95 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето-2009, с прекъсната специализация и незачислени). (Приложение 2 и допълнителна информация в Приложение 3).

 

Към момента, както е посочено в Мотивите на Предложението за промяна в ЗЛЗ процентът на ОПЛ без специалност (в тази справка не влизат обаче колегите по § 95 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето-2009, както същъ не е уточнено колко са специализиращите в момента) е 16% (673 ОПЛ).

 

При последното споразумение за удължаване на срока за специализация, НСОПЛБ се съгласихме, това да бъде последната възможност, тъй като 19 години наистина не са малък срок.

В условията към днешна дата

Подкрепяме изцяло предложението за удължаване на срока за приключване на специализацията за ОПЛ с вече разкрити практики, които са зачислени и специализират, но по обективни причини няма как да приключат специализацията си в посочения срок.
Относно ОПЛ с вече разкрити практики, които за срок от 19 години не са се зачислили да специализират (при условие, че не отговарят и на условието на § 95 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето-2009) се въздържаме от коментар, тъй като нямаме моралното право да вземем решение след поетия при последното удължаване на срока ангажимент, и оставяме решението на институциите.

 

Считаме, че преди да се вземе каквото и да било решение (важи особено за казуса в т.2), вие дами и господа, както и ние като страни в този процес

трябва да получим яснота

и по следното:

 

Колко от посочените в мотивите 673 ОПЛ са в процес на специализация?
Колко от същите са били зачислени, но са с прекъсната специализация?
Колко от тях въобще не са се зачислили да специализират?
Колко от тези ОПЛ са с практики, разположени в неблагоприятни райони, в София–град или други градове?
Каква е средната възраст на ОПЛ по т.1-4?

 

Също така, едновременно с евентуалното приемане на поправките трябва да се дадат отговори и намери решение на следните въпроси:
При условие, че ОПЛ продължат или се зачислят да специализират по сега действащата и предстоящо да се промени в близкия месец Наредба 1, вероятно ще се наложат промени в същата, съответни на новия статус на специализиращите, свързани с факта, че те имат практики; с дефинираното в наредбата възнаграждение за специализант и др.

В момента съществуват около 60 акредитирани Обучителни практики за специализация по Обща медицина

които вероятно имат капацитет да поемат не повече от 150 специализанти. Дори да пренебрегнем факта, че и в момента техният капацитет вероятно е покрит поне на 50% (необходими са данни), това означава, че няма как в рамките на една година да поемат повече от 70-80 човека.

 

През следващата година ще се освободят толкова места, колкото са приключилите специализацията - 50-80- (необходими са точни данни), но едва ли са повече и на тяхно място, но една година по-късно ще се включат следващите 50-80.
От казаното става ясно, че е

практически невъзможно, в сегашните условия, в рамките на посочената една година да започнат специализация 673 души

а дори и 100-150 (това изисква да се знае точният брой на незачислените, който не е посочен!). Следователно няма как да бъде изпълнен и общо 4-годишният срок за приключване специализацията на сега незачислените, който започва да тече от влизането на закона в сила.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари