Публикация

Конкурс за директор на болница „Св. Наум” в столицата

Конкурс за директор на болница „Св. Наум” в столицата

Министерството на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управлението на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“ в София. В момента лечебното заведение се ръководи от акад. Иван Миланов.

Изисквания към кандидатите

  • да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, дентална медицина или по икономика и управление, както и  квалификация по здравен мениджмънт;
  • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар,  лекар по дентална медицина или икономист;
  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Кандидатите трябва да представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период

Предвидено е и събеседване на тема „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие“.

Документите за явяване в конкурса могат да се получават в лечебното заведение

всеки работен ден до 18.06.2019 г. След това те трябва да се подадат в деловодството на Министерството на здравеопазването -  гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, в срок до 19.06.2019 г. всеки работен ден.

Самият конкурс ще се проведе на 20.06.2019 г.

от 10:30 часа в Министерството на здравеопазването.

 

Подробности вижте тук.

Коментари