Публикация

Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

Министърът на здравеопазването свиква Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците.

Той ще се проведе на 31 май 2019 г. (петък) от 10:00 часа в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ в София

(бул. „Пенчо Славейков“ № 52А), съобщиха от здравното министерство.


Конгресът ще премине при следния дневен ред:

 

  1. Избор на мандатна комисия;
  2. Приемане на Устав на Българската асоциация на зъботехниците;
  3. Приемане на Кодекс за професионална етика;
  4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на зъботехниците;
  5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на зъботехниците;
  6. Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на зъботехниците;
  7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на зъботехниците;
  8. Избор на представител във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9:00 часа

За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум форумът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.

 

Той се свиква на основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.).

Коментари