Публикация

Помощник-фармацевтите с първи конгрес

Помощник-фармацевтите с първи конгрес

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите.

Той проведе на 6 юни 2019 г. (четвъртък)

от 10:00 часа в зала „София“ в сградата на Българския червен кръст (бул. „Джеймс Баучер“ № 76 столицата), съобщиха от здравното министерство.

 

Конгресът ще премине при следния дневен ред:

  • Избор на мандатна комисия;
  • Приемане на Устав на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;
  • Приемане на Кодекс за професионална етика;
  • Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;
  • Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;
  • Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;
  • Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;
  • Избор на представител във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9:00 часа.

За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители

При липса на такъв събитието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.

 

Форумът се свиква на основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.).

Коментари