Публикация

Проект за ново ръководство по пневмология и фтизиатрия

Проект за ново ръководство по пневмология и фтизиатрия

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия.


Проектът на ръководството е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


Медицинската специалност по пневмология и фтизиатрия обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с белодробни заболявания.

Пневмологията и фтизиатрията изучава етиологията, патогенезата и клиничната изява на болестите на дихателната система

разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт.


В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват дейности, за ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата:
Причините за разработване на проекта на фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на белодробните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.


Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на белодробните заболявания с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели 

С проекта на фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на белодробните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.
Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.


Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

Ново фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

 


В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление пневмология и фтизиатрия.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в осем раздела:

  • Бронхиална астма.
  • Правила за добра клинична практика при белодробен тромбоемболизъм при лица над 18-годишна възраст.
  • Характеристика и епидемиология на заболяването ХОББ
  • Правила за добра клинична практика при Хронични гнойни болести на белия дроб (CSLD) и бронхиектазии Хронични болести на белия дроб. 
  • Правила за добра клинична практика при кистична фиброза (муковисцидоза) при лица над 18-годишна възраст. 
  • Идиопатична белодробна фиброза.
  • Пневмонии при лица над 18-годишна възраст.
  • Дихателна недостатъчност.

Очакваният резултат

от прилагането на проекта на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с белодробни заболявания.


Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор в широкия кръг на пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „пневмология и фтизиатрия“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.


Приемането на фармако-терапевтично ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

farmako-terapevtichno_rkovodstvo__po_pnevmologiia_i_ftiziatriia-obsto1_za_obsajdane.pdf
motivi_ftr_pnevmologiia_i_ftiziatriia.pdf

Коментари