Публикация

Ново ръководство по медицинска паразитология

Ново ръководство по медицинска паразитология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Проектът на „Фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология “ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


Медицинската специалност „Медицинска паразитология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика, лечение и профилактика на всички пациенти с паразитози.

Медицинската паразитология е самостоятелна медицинска специалност

занимаваща се с изучаването, диагнозата и лечението на болни с паразитни болести, което включва клиничен преглед, етиологична диагноза, необходими манипулации и допълнителни изследвания, провеждане на терапия и диспансеризация, както и епидемиологичен надзор и контрол, профилактика, промоция на здравето, методично-консултативна дейност и научни проучвания в тази област. 

 

Разработването на проекта на ръководството е свързано с необходимостта от определяне на лекарствената терапия при паразитните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на паразитози с лекарствени продукти

Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.


Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели

С проекта на фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на паразитните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.


Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.


Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

Ново ръководство по медицинска паразитология


В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление „Медицинска паразитология“.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структурирано в три раздела

  • Общи положения;
  • Алгоритъм за терапевтично поведение - малария и лайшманиози;
  • Клинични пътеки – паразитози.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с паразитни заболявания.


Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор в широкия кръг на пациенти.

Резултатите от прилагането ръководството

са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Медицинска паразитология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.


Приемането на фармако-терапевтично ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg


С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

farmako-terapevtichno_rkovodstvo_p...
motivi_ftr_meditsinska_parazitolog...

Коментари