Публикация

Ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани болести

Ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани болести

Здравното министерство публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани болести.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани болести е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


Медицинската специалност „Клинична имунология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика, лечение и профилактика на всички пациенти с имуномедиирани заболявания.


Клиничната имунология е клинична и лабораторна медицинска специалност и научна дисциплина, занимаваща се с изучаването, диагнозата и лечението на болни със заболявания на имунната система или болестни процеси, настъпили в резултат на промени в имунологичните механизми, както и с имунологични манипулации, които са важна част от терапията или превенцията на дадена болест.


Разработването на проекта на фармако-терапевтично ръководство е свързано с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на имуномедиираните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на имуномедиирани заболявания

с лекарствени продукти.


Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.


Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на ръководството се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на имуномедиираните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.


Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.


Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

Ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани болести


В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление клинична имунология, се посочва в мотивите към проекта.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структурирана в три раздела


І. Първични имунни дефицити (ПИД) – същност и класификация.
ІІ. Фармако-терапевтични насоки при ПИД

  • Нелекарствена терапия;
  • Лекарствена терапия, вкл. терапии, базирани на протеини;
  • Лекарствена терапия и профилактика при ПИД, базирана на антимикробни средства;
  • Друга лекарствена терапия.

ІІІ. Фармако-терапевтични насоки при имуномедиирани репродуктивни неуспехи.

Очакваният резултат от прилагането на проекта

на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с имуномедиирани заболявания.


Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор в широкия кръг на пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Клинична имунология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.


Приемането на Фармако-терапевтично ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.


С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

 

 

 

 

Прикачени файлове

ftr-immunology-project_za_obsajdan...
motivi_ftr_imunologia.pdf

Коментари