Публикация

Обнародвана е новата наредба за специализациите

Обнародвана е новата наредба за специализациите

Новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването е вече обнародвана. Тя въвежда ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в съответствие с потребностите на лечебните заведения, информират от Министерството на здравеопазването.

Ведомството вече ще субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности

По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет, а не от лечебните заведения, уточняват от МЗ.


Друг нов момент е, че след придобиването на специалност

специализантите, за които е изплащана субсидия, могат да избират лечебни заведения, области

или общини, определени от министъра на здравеопазването (в които е налице установен недостиг на специалисти), в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години.

 

В случай, че специализант, за когото е изплащана субсидия, не изпълни задължението си, той дължи обезщетение в размер на изплатената субсидия за срока на неговото обучение.


Ако специализантът е отработил част от задължителния тригодишен период, обезщетението се изчислява пропорционално.

Размерът на месечната субсидия за базите за обучение за всеки специализант

в общия случай ще е в размер на две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях.

Здравният министър вече може да определи специалности, за които МЗ да заплаща по-голям месечен размер на субсидията

но не по-голям от три минимални работни заплати и дължимите осигурителни вноски върху тях.


Размерът на месечната субсидия, изплащана от министерството за специализантите по Обща медицина на места, финансирани от държавата, ще е в размер на два пъти минималния осигурителен доход и дължимите осигурителни вноски върху него.


Трудовото възнаграждение на специализантите, приети на места, за които МЗ изплаща субсидия, не може да е по-малко от две минимални работни заплати, а за специалностите, при които се отчитат негативни тенденции, възнаграждението е до три минимални работни заплати.

Възнаграждението на специализантите по Обща медицина на места

финансирани от държавата, не може да бъде по-малко от 1,8 пъти минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

 

Нова наредба за специализациите


Осъществена е промяна и в условията за специализация по Обща медицина в контекста на създадената възможност за субсидиране на базите за обучение.

Специализацията по Обща медицина ще се осъществява по общия ред за клинични специалности

– въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията.


За постигането на по-голяма стабилност и предвидимост в трудовите правоотношения на специализантите, придобили друга специалност, назначени в база за обучение или служители във висше училище отпада изискването тези специализанти да променят безсрочния си трудов договор на срочен договор на длъжност за специализант.


С измененията в Наредба № 1 заемането на длъжностите за специализанти вече се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда. Изключение са специализантите по Обща медицина, тъй като задължителният конкурс е допълнително сериозно затруднение за базите по Обща медицина поради силно ограничения им кадрови потенциал. Най-често това са индивидуални практики за първична медицинска помощ, по-рядко – групови.


С промените в Наредбата е създадена нормативна възможност базите за обучение да могат да получават финансиране за обучение на специализанти на срочен трудов договор освен от Министерството на здравеопазването и от общини, от лечебни заведения, които нямат одобрение от министъра на здравеопазването за обучение или по европейски проекти и програми.


Освен това

на специализантите вече могат да се отпускат стипендии със средства от европейски проекти

и програми или от друг източник.

 

С всички промени, засягащи придобиването на специалност в системата на здравеопазването, можете да се запознаете в обнародваната на 23.07.2019 г. Наредба № 1.

Коментари

Хубава, ама недовършена. По принцип броя на специализантите по специалности е държавна политика . Тя трябва да регулира този процес. Самостоятелността на Здр. заведения е хубаво нещо но води до пренасищане на спезиалисти в касовите специалности. Твърде пожелателно държавата се опитва да се намеси. 

Наредбата звучи добре от гледна точка на специализантите но в нея няма никакви стимули за преподавателите а ако те не са мотивирани качеството на обучение ще е ниско

Най-после да се върнем години назад,,за да разберем, че доброто не трябва да се унищожава под лозунга Демокрация.Браво на съчинителите на Наредба №1,но оше дълъг път трябва да се извърви,за да  докараме здравеопазването до там,където беше преди 30 години като организация.