Публикация

Одобриха ново онкологично лекарство на Байер за Европа

Одобриха ново онкологично лекарство на Байер за Европа

Байер получи положително становище на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба за прецизно онкологично лечение с ларотректиниб с тумор-агностично показание за първи път в Европа, съобщиха от компанията.

 

  • Препоръка за одобрение за лечение на възрастни и деца с локално авансирали или метастазирали солидни тумори, които имат рядко геномно изменение, наречено NTRK генна фузия.
  • След одобрението ларотректиниб ще бъде първата терапия с тумор-агностично показание в Европа.
  • Становището на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба се основава на сборни данни, показващи, че ларотректиниб осигурява отговори с висока честота и продължителност при възрастни и педиатрични пациенти с рак с TRK фузия, включително тумори на ЦНС.
  • Ларотректиниб показва благоприятен профил на безопасност, като повечето нежелани събития са от степен 1 или 2.
  • Окончателното решение на Европейската комисия се очаква в рамките на следващите месеци.

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата препоръча да се даде

разрешение за употреба на продукта за прецизно онкологично лечение ларотректиниб на Байер в Европейския съюз


Препоръчителното показание е лечение на възрастни и педиатрични пациенти със солидни тумори с невротрофична тирозин рецепторна киназна (NTRK) генна фузия, които са локално авансирали, метастазирали или когато има вероятност хирургическата резекция да доведе до тежка заболеваемост при липса на задоволителни алтернативни възможности за лечение. Окончателното решение за разрешение за употреба на Европейската комисия се очаква в рамките на следващите месеци.


Ларотректиниб, пръв в класа си перорален инхибитор на TRK, специално разработен за лечение на тумори с NTRK генна фузия, ще бъде първото лечение в ЕС, което ще получи тумор-агностично показание. Ларотректиниб вече е разрешен за употреба в САЩ, както и в Бразилия и Канада.

Препоръката на Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина се основава на сборни данни от клинични изпитвания

 

на 102 пациенти (93 пациенти от популацията за първичен анализ и още 9 пациенти с първични тумори на централната нервна система [ЦНС]) в клиничното изпитване фаза I при възрастни пациенти, клиничното изпитване фаза II NAVIGATE при възрастни пациенти и пациенти в юношеска възраст и педиатричното клинично изпитване фаза I/II SCOUT, които показват висока честота на отговор с продължително и бързо повлияване от ларотректиниб.

Резултатите

в популацията за първичен анализ показват честота на общ отговор (ЧОО) от 72% (95% CI: 62, 81), включително 16% честота на пълен отговор (ПО) и 55% честота на частичен отговор (ЧО). В един допълнителен анализ, включващ пациенти с първични тумори на ЦНС, ЧОО е 67% (95% CI: 57, 76), включително 15% ПО и 51% ЧО. В сборната група за първичен анализ медианата на продължителност на отговора не е достигната по времето на анализа, като отговорите варират от 1.6+ до 38.7+ месеца, а 75% от пациентите имат продължителност на отговора от 12 месеца или по-дълга.


Деветдесет процента (95% CI: 83, 97) от лекуваните пациенти са живи една година след началото на терапията. Медианата на преживяемост без прогресия не е достигната по времето на анализа. Безопасността на ларотректиниб е оценена при 125 пациенти с NTRK генна фузия. Повечето нежелани събития (НС) са степен 1 или 2; при три процента от пациентите се е наложило спиране на терапията поради НС, възникнали в хода на лечението. Намаление на дозата в таргетната популация (n=125) се съобщава при 19 (15%) пациенти, включително 10 (8%) поради НС. Повечето НС, водещи до намаление на дозата, настъпват в рамките на първите три месеца на лечение.


Като цяло, ракът с TRK фузия е рядък, като засяга не повече от няколко хиляди пациенти годишно в цяла Европа. Той засяга както деца, така и възрастни и възниква с различна честота в различни туморни видове.

В клиничните изпитвания ларотректиниб е изследван при 29 вида солидни тумори

с различна хистология, включително тумори на белите дробове, щитовидната жлеза, меланоми, стомашно-чревни стромни тумори, рак на дебелото черво, саркоми на меките тъкани, тумори на слюнчните жлези и вроденфибросарком.


Ларотректиниб е перорален, високо селективен инхибитор на TRK, който се прицелва в TRK протеини, стимулиращи разпространението и растежа на рака на пациентите, независимо от произхода му в организма. Доказана е ефикасност на ларотректиниб в първични тумори на централната нервна система (ЦНС), както и при пациенти с метастази в мозъка с различна възраст или туморна хистология.

Тази положителна препоръка на Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина за първото тумор-агностично показание в Европа бележи важна стъпка към предоставяне на първо по рода си прецизно лекарство за деца и възрастни с рак с TRK фузия в Европа

- каза д-р Скот Фийлдс, старши вицепрезидент и ръководител на онкологичния отдел в Байер.


„Ларотректиниб е специално разработен за лечение на пациенти с рак с TRK фузия и притежава потенциал за значително подобрение на резултатите от лечението, независимо от вида на тумора или възрастта. При увеличаващите се познания на учените за туморната геномика, става все по-важно да се осигури широк достъп до геномно изследване, за да може да се установят и лекуват пациентите с потенциална полза от прецизни лекарства, което ни придвижва отвъд универсалния терапевтичен подход”, допълни д-р Фийлдс.

 

Качественото тестване на NTRK е ключът към откриването на тези пациенти, при които вероятността да получат полза от ларотректиниб е най-голяма. Само специфични тестове могат да установят NTRK генни фузии или протеини с TRK фузия. Имунохистохимията (ИХХ) е полезно средство за скриниране. ИХХ обаче открива експресията както на дивия тип TRK протеин, така и на протеина с TRK фузия. Поради това, положителните резултати трябва да се потвърдят с по-специфични тестове, като напр. секвенирането от следващо поколение. Пациентите, подходящи за лечение с ларотректиниб, трябва да се селектират въз основа на наличието на NTRK генна фузия в тумора им.

За ларотректиниб

Ларотректиниб е разрешен за употреба през м. ноември 2018 г. в САЩ с търговско име Vitrakvi® за лечение на възрастни и педиатрични пациенти със солидни тумори с невротрофична тирозин рецепторна киназна (NTRK) генна фузия без известна мутация на придобита резистентност, които са или метастазирали, или има вероятност хирургическата резекция да доведе до тежка заболеваемост, при които няма задоволителни алтернативни лечения или са прогресирали след лечение.


В САЩ ларотректиниб е разрешен по процедура на ускорено одобрение въз основа на честотата на общ отговор и продължителността на отговор.


Продължаването на одобрението на това показание може да зависи от потвърждаването и описанието на клиничната полза в потвърдителни клинични изпитвания. Ларотректиниб е получил регулаторно одобрение в Бразилия и Канада. Документация е подадена или се планира да се подаде в други региони.


След скорошното представяне на ASCO 2019 на данните, които включват общо 139 пациенти от три клинични изпитвания (подробности са дадени по-горе) с медиана на време на проследяване от 17.2 месеца, ларотректиниб има най-голямата база данни и данни от най-продължителното проследяване в сравнение с всички инхибитори на ТРК.
След придобиването на Loxo Oncology от Eli Lilly and Company през м. февруари 2019 г. Байер получи изключителни лицензионни права за глобално разработване и комерсиализация, включително в САЩ, на ларотректиниб и на проучвания инхибитор на ТРК BAY 2731954 (преди това LOXO-195), което е достигнало до клинично разработване.

За рака с ТРК фузия

Ракът с TRK фузия възниква, когато генът NTRK се слива с друг несроден ген, в резултат на което се получава променен TRK протеин. Промененият протеин или протеин с TRK фузия се превръща в конститутивно активен или свръхекспресиран, което отключва сигнална каскада. Тези протеини с TRK фузия действат като онкогенни стимулатори, стимулиращи клетъчен растеж и преживяемост, което води до рак с TRK фузия, независимо от произхода му в организма.

 

Ракът с TRK фузия не се ограничава до някои видове тъкани и може да възникне във всяка част на организма. Ракът с ТРК фузия възниква с варираща честота при различни възрастни и педиатрични пациенти със солидни тумори, включително в белите дробове, щитовидната жлеза, стомашно-чревен рак (рак на дебелото черво, холангиокарцином, рак на панкреаса и на апендикса), сарком, рак в ЦНС (глиом и глиобластом), рак на слюнчните жлези (секреторен карцином, аналогичен на рака на гърдата) и рак при педиатрични пациенти (инфантилен фибросарком и сарком на меките тъкани).

Източник: Bayer

Коментари