Публикация

Законопроект разширява кръга на възможните донори при трансплантация

Законопроект разширява кръга на възможните донори при трансплантация

Предлагат се промени в Закона за лечебните заведения в следните насоки:

Регламентиране на нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите

 

Да се осигури механизъм за спомагане стабилизирането на общинските лечебни заведения за извънболнична помощ чрез създаване на възможност за предоставяне на целеви субсидии за текущ ремонт на дълготрайни материални активи и финансово оздравяване.

 

Да се регламентира извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както и оценка за необходимостта от извършване на нови медицински дейности от комплексните онкологични центрове, както това е предвидено в момента по отношение на лечебните заведения за болнична
помощ. По този начин ще се създаде единен механизъм по отношение на създаването,
съответно извършването на нови медицински дейности от лечебни заведения,
осъществяващи по същество едни и същи медицински дейности - диагностично-лечебна дейност за хоспитализирани болни и ще се гарантира, че изпълняваните дейности от всички лечебни заведения, които предоставят медицински услуги в обхвата на болничната медицинска помощ са съобразени с идентифицираните потребности на
населението.

 

Да се въведе  възможност за субсидиране на държавни и общински комплексни онкологични центрове от бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК така, както това е предвидено за болници и центрове за психично здраве.

 

Предлагат се промени в режима по издаване на разрешение за осъществяване на
лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните заведения за извънболнична
помощ и хосписите, като отпада изискването за заявителите да предоставят лицензия за
използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато в
лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение.

Предлаганите промени са в:

в Закона залечебните заведения, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. С цел административна икономия и поради констатирана необходимост със законопроекта се предлагат и други законови промени, включително в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и в преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

В Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се предлагат следните промени:

  • за увеличаване на броя на донорите;
  • за въвеждане на иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми
    чрез трансплантация на матка;
  • за изпълнение на РМС № 704/2018 г. и други мерки, свързани с намаляване на
    административната тежест.

Целта е увеличаване броя на донорите, затова  се предвижда възможност да могат да се вземат органи и тъкани от починало лице, ако е формирана воля за това от по-широк кръг негови роднини. Към настоящия момент това са: съпруг или родител; дете; брат или сестра.

 

С промените се дава възможност воля за донорство да могат да изразяват и други роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването.

 

Изрично се пояснява, че всеки следващ ред роднини могат да формират воля единствено при липса на по-близки роднини. За да няма никакви съмнения за недобросъвестност при вземането на органи и тъкани от починало лице изрично се уточнява, че ако починалото лице няма близки, то не може да бъде донор. В резултат на това би могло да се очаква увеличаване броя на донорските ситуации в лечебните заведения, което от своя страна би могло да помогне на повече нуждаещи се от трансплантация.

 

Пълния текст на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения можете да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

motivi_zidzlz.pdf

Коментари