Публикация

Нова болница в Габрово със 107 легла

Нова болница в Габрово със 107 легла

Правителството одобри създаването на „МБАЛ Свети Иван Рилски Габрово“ ЕООД. Това е първото лечебно заведение за болнична помощ, което се създава с решение на Министерския съвет, в съответствие с промените в Закона за лечебните заведения.

Тригодишният бизнес план за развитие

на „МБАЛ Свети Иван Рилски Габрово“ ЕООД предвижда лечебно заведение да разполага със 107 легла и да изпълнява медицински дейности по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, кардиология, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика.


Съгласно оценката на потребностите, изготвена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ въз основа на Националната здравна карта, в област Габрово напълно са изчерпани възможностите за разкриване на нови легла по специалностите гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, както инепрофилирани вътрешни легла, а за нови легла по специалностите кардиология, нефрология, пневмология и фтизиатрия, физикална и рехабилитационна медицина в областта, са ограничени.


В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и

становище от НЗОК

според което е нецелесъобразно увеличаване финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Габрово за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения.

 

С oглeд на тoвa Миниcтeрcкият cъвeт рeши дa oдoбри cъздaвaнeтo нa „МБAЛ Cвeти Ивaн Рилcки Гaбрoвo“ EOOД, кoятo дa ocъщecтвявa мeдицинcки дeйнocти пo cлeднитe cпeциaлнocти, зa кoитo e уcтaнoвeнa пoтрeбнocт cъглacнo Нaциoнaлнaтa здрaвнa кaртa: вътрeшни бoлecти, пнeвмoлoгия и фтизиaтрия, кaрдиoлoгия, нeфрoлoгия, физикaлнa и рeхaбилитaциoннa мeдицинa и oбрaзнa диaгнocтикa, уточняват от правителствената пресслужба.

Определен е срок от три месеца, в който управителят на дружеството да подаде заявление

до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение по чл. 47 от Закона за лечебните заведения.

Коментари