Публикация

РОЛЯТА НА АКУШЕРКАТА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА HPV

РОЛЯТА НА АКУШЕРКАТА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА HPV

Въведение. В световен мащаб разпространението на инфекцията с човешки папиломен вирус (HPV) при жени без аномалии на шийката на матката е 11-12% с по-високи стойности в по-слабо развитите страни (Африка на юг от Сахара, Източна Европа  и Латинска Америка). Двата най-разпространени вида са HPV 16 (3,2%) и HPV 18 (1,4%). Разпространението се увеличава при жени с патология на шийката на матката, пропорционално на тежестта на лезията, достигаща около 90% при жени с степен 3 на цервикалната интраепителна неоплазия и инвазивен рак. Инфекцията с HPV  е идентифицирана като определен човешки канцероген за шест вида рак: шийка, пенис, вулва, вагина, анус и орофаринкс.  Ракът на маточната шийка, възлиза на 530 000 (86,9%) от случаите в световен мащаб, свързани с HPV, като останалите пет вида рак са за остатъчните 80 000 случаи. Ракът на маточната шийка е третата най-често срещана женска злокачественост и показва силна връзка с нивото на развитие на съответната страна. Гениталните брадавици представляват доброкачествено състояние, предавано по полов път, причинено от HPV инфекция, особено HPV 6 илючваща скрининг. 

Прилагането на различните стратегии за превенция обаче HPV 11. По данни от развитите страни годишната честота е от 0,1 до 0,2%, като пикът се наблюдава при юношите и младите хора (Forman D, 2012).

Ракът на маточната шийка остава основна причина за заболеваемост и смъртност сред жените в света.  Той е един от най-често срещаният вид рак сред жените и водеща причина за смъртността от рак при жените и в България, заедно с рака на гърдата, според регистъра на онкологичните заболявания в страната. 

Концептулната рамка на това изследване се корени в конструкцията на първичната превенция в системния модел на Нюман, който осигурява гъвкава холистична и системно базирана перспектива за сестринството. Фокусът на теорията е върху използването на първична, вторична и третична превантивна интервенция за задържане, постигане и поддържане на оптималното здраве на пациента (Sharon A. et al., 2006).  

Ранният скрининг за рака на маточната шийка е ключова интервенция за намаляване на смъртността при жените (Dulla D , 2017). 

СЗО препоръчва включване на всички доставчици на здравни услуги за предотвратяване на HPV и неговите последствия. Първичната профилактика включва избягване на експозиция на  инфекция с HPV, както и ваксинация срещу  HPV  и вторична профилактика, вк се нуждаят от добре обучени човешки ресурси, като доставчици на здравни услуги, с подходящи познания и нагласи за превенция. Акушерките, могат да играят тази важна роля, включвайки елементи на превенцията в ежедневната си работа с жените. Въпреки че СЗО препоръчва превенцията като част от обучението на сестрите и акушерките, техните познания, нагласи и практики не са  добре проучени. Това проучване е предназначено да оцени знанията, нагласите и практиките на акушерките и медицинските сестри в превенцията на HPV и неговите последствия.

ЦЕЛ. Да се определи ролята на акушерката в превенцията на HPV и неговите последствия, като се проучи тяхното ниво на познания, възприемане и поведението им към  HPV и неговите последствия, както и отношението им към ваксинирането срещу HPV.

МЕТОДИ. Проведено е проучване сред здравните професионалисти, работещи в няколко здравни заведения в град Благоевград (МБАЛ- Благоевград, МБАЛ „ПУЛС“, Женска консултация, студенти от направление „Здравни грижи“ към ЮЗУ “Н.Рилски“), като се използва специално създаден за целта въпросник, включващ самооценка на знанията, нагласите и практиките към HPV инфекцията  и нейните последствия.  За събиране на данните беше използван структуриран и предварително тестван въпросник за самооценка и изведени средните стойности и стандартни отклонения (Mean± Std. Deviation).  Данните бяха въведени и анализирани чрез Graph Pad Prism и  SPSS версия 19.0 за по-нататъшен анализ.  P-стойност ˂0.05 се счита за статистическа значимост. 

РЕЗУЛТАТИ. Въпросниците бяха раздадени на 53 акушерки и медицински сестри, като правилно попълнени въпросници имаха общо 52 от изследваните лица (89,7%). Повечето от участниците са студенти обучаващи се в направление „Здравни грижи“  като 30 (34%) са обучаващи се за акушерки и 13 (87%) за  медицински сестри. 

 

 

По- голямата част от участниците в изследването демонстрират  подходящи (добри) познания за HPV и рака на маточната шийка. Повечето от тях 46 (88.5%) знаят, че ракът на шийката на матката е най- честото последствие, свързано с HPV-инфекцията. 5 (9,6%) определят като основно последствие сривът на имунната система и 1(1,9%) рака на вагината при средни стойности(1,63±1,815). 

Като основен симптом, свързан с HPV-инфекцията изследваните лица посочват контактното кървене (1,48± 0,980), като втори симптом определят наличието на генитални брадавици (2,88± 1,114) и на трето място поставят наличието на предракови лезии на маточната шийка (4,21± 1,288). 

Основен начин за предаване на HPV-инфекцията според 34 (65,4%) от анкетираните е по полов път, а 13 (25%) от тях посочват като начин за предаване на инфекцията контактът  кожа с кожа и кожа с лигавица,  при средни стойности  (2,92± 1,412). 

Най- засегнатата възрастова група  от инфекцията с HPV, според отговорилите, е групата от 25 до 50 год., което според литературните данни е възрастта, в която най- често се изразяват последствията от HPV- инфекцията (1,69± 0,466).  Според литературните източници в живота си човек се среща с    HPV вирусът в доста по- ранна възраст, т.е. под 25год., поради което превенцията чрез ваксинация би трябвало да е насочена към тази млада възраст.

Познанието, свързано с  рисковите фактори, асоциирани с  инфекцията с HPV, беше оценено чрез отбелязване на предварително изброени методи за превенция. Анкетираните поставят на първо място риска от инфекция с HPV при множество  сексуални партньори (1,69± 0, 466), следвани от такива фактори като: рисково сексуално поведение (1,59± 0,495); лоша лична хигиена (1,36± 0,486); ранен сексуален дебют (1, 25± 0, 437); тютюнопушене (1, 13± 0, 344); вътрематочно устройство (1, 03± 0, 194) и изключват възможността за съществуващ риск от лечение с билкови препарати (1,00± 0, 000). 

Изследваните лица имаха подходящи познания за стратегиите за превенция на HPV и  рака на маточната шийка. Те ранжираха по степен на важност няколко изброени метода за превенция, като поставиха на първо място ранното обхващане на женската популация при средни стойности и стандартно отклонение, съответно 5,46± 1,686, следвани от такива методи за превенция като: придържане към  постоянен партньор (4,71± 1,730 ); регулярно изследване чрез Pap- test, colposcopy (4,48±

1,915) и лечение на генитални инфекции (chlamidia trachomatis, HIV, HPV) (4,38± 1,635). Повече от половината от анкетираните, 28 (77.1%), не знаят, че има процедура, използвана за профилактично изследване за цервикална HPV- инфекция (3,28± 1,613)  и само 13 (37.6%) от тях са я посочили                          като скрининг метод.    На последно място поставят HPV- ваксинация (2,92± 2,131) и използването на кондоми (2,92± 2,037 ).

Изследването обхвана нагласите и практиките на здравните професионалисти. 45 (86,5%) от изследваните смятат, че HPV инфекцията е предотвратима. Постявят акцент върху   ранния скрининг на рака на шийката на матката и препоръчват внедряване на програми за скрининг в общността, като заявяват активното  си участие в превантивни дейности, свързани с женското здраве към инстутуциите, в които работят.

Повечето изследвани лица 37 (71,2%) не виждат опасност в прилагането на ваксината срещу HPV като превантивен метод, като 42 (80,8%) от тях биха участвали в скрининг програми за ваксиниране сред  млади момичета. Подобни поведенчески интервенции биха повишили приемливостта на HPV ваксинация сред целевата популация (младите момичета).

 Голяма част от изследваните  разпознават бариерите на родителите, свързани с участието на младите момичета  в скрининга и заявяват, че биха участвали в разяснителна кампания с родители. Ролята си виждат   в справяне със съпротивите на родителите, подпомагане в преодоляване на страха и срама, свързан със заболяванията на репродуктивната система, както и в даване на достоверна информация за механизма на действие на ваксината, нейната безопасност и значение. 

Въпреки наличието на адекватни познания за HPV инфекцията и нейните последствия, повечето от здравните работници - 46 (88,5%) отчитат нуждата от получаване на допълнителни знания и практики, сврързани с участието на акушерките в конференции, курсове, специални обучения за HPV и неговите последствия, с акцент върху рака на маточната шийка. Тези им познания биха могли според тях да се  прилагат в консултиране на жени, млади момичета и техните родители за участие в скрининг тестовете. 

 

КАК АКУШЕРКИТЕ ВИЖДАТ РОЛЯТА СИ 

Образователна роля

Модел на убеждение за включване и участие в скрининг програми 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Въпреки добрите познания за HPV инфекцията и рака на маточната шийка превенцията, нагласите и практиките на акушерките трябва да бъдат подобрени чрез организиране на дейности за изграждане на капацитет. Това би гарантирало успеха на интегрирането на превенцията на рака на маточната шийка в услугите за репродуктивно здраве.

Акушерките като здравни работници имат значителен принос за подобряване на практиката свързана с  превенция на HPV и неговите последствия чрез интегрирането ѝ в услугите за репродуктивно здраве.

Това проучване подчертава значението на създаването на осведоменост, увеличаването на знанията, насърчаването на активно търсене на здравна информация и опит за получаване на информация от достоверни източници относно последствията на HPV инфекцията. Ето защо ще бъде от съществено значение стратегиите за превенция на инфекцията с човешкия папилома вирсу и неговите последсдтвия да бъдат интегрирани с други услуги за репродуктивно здраве на всички нива на системата за предоставяне на здравни грижи.

 

Ключови думи:

Keywords:

 

Литература: 

 

1. Dulla D 1 , Daka D 2 , Wakgari N 1 Познаване на скрининга за рак на маточната шийка и практиката му сред жените здравни работници в Южна Етиопия: проучване от различни секции. Int J Womens Health. 2017 Май 22; 9: 365-372. doi: 10.2147 / IJWH.S132202. eCollection 2017.

2. Sharon A., DeWan, Pearl N. Ume-Nwagbo (2006) Using the Neuman Systems Model for Best Practices . Nursing Science Quarterly, Vol. 19, No. 1, 31-35.

3. Forman D., de Martel C., Lacey CJ, Soerjomataram I., Lortet-Tieulent J., Bruni L., Vignat J., Ferlay J., Bray F., Plummer M., et al. Глобална тежест на човешкия папиломен вирус и свързаните с нея заболявания. Ваксина. 2012; 30 : F12 – F23. doi: 10.1016 / j.vaccine.2012.07.055. [ PubMed ] [ CrossRef]

4. Мръц КБ  , Gebremariam TB . Знания и възприятия към рака на шийката на матката сред студентите от Университета Дебре Берхан. Азиатски Pac J Рак Предишен. 2018 Jul 27; 19 (7): 1771-1777.

5. Aweke YH, Ayanto SY, Ersado TL. Knowledge, attitude and practice for cervical cancer prevention and control among women of childbearing age in Hossana Town, Hadiya zone, Southern Ethiopia: Community-based cross-sectional study. PLoS One. 2017 Jul 25;12(7):e0181415. doi: 10.1371/journal.pone.0181415. eCollection 2017.

6. 

 

 

Коментари