Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2019 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Актуално интервю

Премахване на вирусния хепатит до 2030 г. – напълно реалистично. К. Николчев

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Алгоритъм за създаване, предлагане и реализиране на реформи в здравеопазването през погледа на здравни експерти. К. Попов, А. Воденичарова, Т. Черкезов, С. Гаров, Т. Златанова, Д. Василева

2.    Лечение на деца чрез Фонда за лечение на деца – обхват, разходи, проблеми и тенденции. Н. Джафер

3.    Промоция на здравето и на здравословния начин на живот в училищата. Й. Йосифов, Ж. Начева

4.    Здравната информираност – необходим фактор за придържане към терапията при деца с неоплазмени заболявания и муковисцидоза. П. Переновска, И. Георгиева, М. Янчева-Стойчева

5.    Ключова роля на културата на иновации за повишаване качеството в здравеопазването. А. Воденичарова, Д. Петкова, К. Маркова, К. Попова

6.    Предизвикателства пред осигуреността с лекарски кадри – последици за здравната система в България. Г. Павлова

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Някои аспекти на съвременните управленски иновативни техники за обезпечаване на конкурентно предимство на лечебните заведения на пазара на здравни услуги. Й. Йосифов, Ж. Начева

2.    Същност на качеството на трудов живот на медицинските сестри: преглед на литературата. С. Димчева, Я. Проданова, М. Стоянова

3.    Индивидуални различия и ценности. К. Пейчева

 

Новини и събития

1.    Клипинг

2.    Предстоящи през 2019 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

3.    Проф. Магдалена Александрова, дм - Декан на Факултет по обществено здраве, МУ-София

4.    Трансграничното сътрудничество за подобряване на болничния мениджмънт

5.    Изследване на здравните последици от фини прахови частици в София

6.    Президентът на Република България отличи с Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

 

В близък план

Проф. д-р Татяна Бенишева-Димитрова, дмн

Коментари