Публикация

Нови условия за медицински прегледи на спортисти

Нови условия за медицински прегледи на спортисти

Съгласно чл. 92 от ЗФВС лицата, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб - член на лицензирана спортна федерация, подлежат на медицински контрол, включващ извършване на задължителни начални и периодични медицински прегледи и предсъстезателни медицински прегледи при условия и ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта.

Причините, наложили изготвянето на проект на нова Наредба

за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност са свързани с необходимостта от постигaне на съответствие на нормативния акт, регламентиращ тези обществени отношения с приетия ЗФВС, в сила от 19.01.2019 г. (обн. ДВ. бр. 86 от 2018 г.), както и необходимост от прецизиране на обема на медицинските дейности и изследвания в зависимост от вида на медицинските прегледи, оптимизиране на цялостната организация и конкретизиране на изискванията към документацията и отчетността, която се води във връзка с медицинските прегледи.

Законът за физическото възпитание и спорта дефинира

наредба за медицинските прегледи на спортисти

две групи медицински прегледи на лицата, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност –

  • задължителни (начални и периодични);
  • предсъстезателни прегледи, които се извършват и съответно са задължителни, само ако съответната спортна федерация е приела решение за това.

Проектът на наредба дефинира лицата, които организират извършването на
прегледите; обема и честотата на медицинските дейности и изследвания;
документацията, която се води и издава при извършването им от медицинските
специалисти. Към наредбата са изготвени приложения, съдържащи образци на
документите, чрез които се удостоверява извършването на съответния вид преглед.
В съответствие с разпоредбите на ЗФВС се постановява забрана за допускане до
тренировъчни дейности и участия в състезания на лица, които не са преминали
изискуемите медицински прегледи в предвидените за тях срокове, както и възможност
за отстраняването им от тренировъчни занимания и състезания.

Целите, които си поставя проектът, са свързани с установяване на

своевременен, ефективен и качествен медицински контрол при извършване на
медицинските дейности на лицата, които осъществят тренировъчни занимания и
състезания. Този контрол ще бъде постигнат чрез създадените в нормативния акт ясни
правила, условия и ред за провеждането на изискуемите медицински прегледи, които
целят установяване на здравословното състояние, въздействието на тренировъчните и
състезателни дейности върху здравословното състояние на спортистите и недопускане
на заболявания, които са противопоказани за тренировъчна и състезателна дейност.

Проектът не предвижда конкретно определени лечебни заведения,

които да извършват медицинските прегледи и не въвежда специални изисквания към лечебните
заведения. С проекта се изисква лечебните заведения да разполагат единствено със
съответната материална и ресурсна осигуреност, която да позволява извършване на
медицинските дейности и изследвания в обем, съответстващ на дейностите и
изследванията, определени за съответните видове спорт. Това ще доведе до намаляване
на времето, необходимо за извършването на медицинските дейности и изследвания и до улесняване на лицата, подлежащи на медицински контрол.
С проекта на нормативен акт са прецизирани изискванията към обема и
периодичността на извършване на медицинските дейности, консултативните прегледи и лабораторните изследвания. Целта е да се оптимизира организацията на провеждане на прегледите и да се осигури ефективен и качествен контрол върху здравословното
състояние на лицата, ранна превенция чрез откриване на симптоми, които могат да са
предизвикани от осъществяване на интензивна тренировъчна и състезателна дейност.

По отношение на задължителните периодични прегледи

(чл. 8, ал. 1 от проекта) са предвидени два различни срока - два пъти годишно или един път годишно.

прегледи за спортисти

Два пъти

годишно се предвиждат медицински прегледи на включените в националните отбори по
спортове, за които българските спортисти имат капацитета да постигнат квоти за
олимпийски игри и призови класирания в най-престижните международни състезания, а
също така – колективните спортове, при които тренировъчното и състезателно
натоварване е по-интензивно, което налага засилено медицинско наблюдение с цел
оптимизиране на спортната подготовка.

За всички останали спортисти тези прегледи се предвижда да се извършват веднъж годишно.
Проектът на наредба регламентира медицинските прегледи на лицата,
осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност, да приключват със заключение,
издадено след преглед от лекари с придобита специалност, чиято професионална
компетентност е съобразена с естеството на медицинските дейности и с познаване на
спецификите и възможните рискове от въздействието на спортната дейност върху
индивидуалното здраве.

Заключението, при извършен начален медицински прегледи, се прави от лекар

с призната медицинска специалност по спортна медицина или по вътрешни
болести/педиатрия; при периодичен медицински преглед за спортисти, включени в
националните отбори – от лекар с призната медицинска специалност по спортна
медицина/вътрешни болести/ортопедия и травматология/кардиология; а за всички
останали спортисти - от лекар с призната медицинска специалност по спортна медицина
или по вътрешни болести.
В случай, че тренировъчната и състезателна дейност се осъществява от хора с
увреждания е предвидено при извършване на начални или периодични медицински
прегледи, задължително да се извършва консултация и от лекар специалист, от чиято
компетентност е увреждането. Това нормативно изискване ще гарантира специализирана преценка предвид спецификата на здравословното състояние на тези лица и недопускане на евентуално неблагоприятно въздействие върху тях от упражняването на тренировъчна и състезателна дейност.

медицински прегледи за трениращи

Нормативно е определено в случаите, в които са извършени изследвания през
последните петнадесет дни, предхождащи явяването на задължителните начални и
периодични медицински прегледи, и резултатите от тях са налични в медицинската
документация на лицето, тези изследвания да бъдат приложени, а така също и да се
впишат в медицинското удостоверение. По този начин не се налага лицата да извършват повторно изследвания, които вече са налични и биха могли да се представят при явяване на медицинския преглед, което е свързано със спестяване на ресурс и време за тяхното извършване.

 

Предвижда се отмяна на Наредба № 8 от 18.03.2005 г. за провеждане на
задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (Наредба № 8 от 2005 г.) /обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г./, издадена от министъра на здравеопазването на основание чл. 46, ал. 2 от
отменения Закон за физическото възпитание и спорт (съгласно § 2, ал.1 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорт, ДВ, бр. 86 от
2018 г.).

Период на обществената консултация: 03.09.2019 г. до 02.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

 

Пълният текст на проекта можете да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

motivi_naredba_pregledi.pdf

Коментари