Публикация

Проект за ново ръководство по ендокринология

Проект за ново ръководство по ендокринология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по
ендокринология и болести на обмяната е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно който Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармакотерапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти, съгласувано със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.

В резултат на общественото обсъждане, проектът е преработен, съобразно постъпилите
предложения и становища, одобрени от експертния съвет по „Ендокринология и болести на обмяната“.
Проектът  е съгласуван от експертния съвет по медицинска специалност „Ендокринология и болести на обмяната“.

Медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ обхваща

познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна. Изискват се са компетенции в областта на диагностика, профилактиката и рехабилитацията, назначаване на необходимите изследвания и консултации и тяхната интерпретация и умение да се провежда съвременно лечение.
Причините за разработване на проекта на наредба за приемане на фармакотерапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на ендокринните заболявания и  нарушения на метаболитната обмяна, критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

ръководство по ендокринология

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми за лечение с лекарствени продукти

Фармако-терапевтичното ръководство е изградено на базата на

най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес

при отделни нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Цели 

Да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганите задължителни етапи при лечение на ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна.

Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

Да осигури високо качество на дейностите в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и
терапевтичните схеми.
В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се
постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна
специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинска специалност „Ендокринология и болести на обмяната“.

Структуриран в 21 раздела,

които обхващат основните нозологични единици в областта на ендокринологията и болестите на обмяната. Обхващат се всички жлези с вътрешна секреция – хипоталамус и хипофиза,
надбъбрек, полови жлези, щитовидна жлеза, паращитовидни жлези, ендокринен панкреас.

1. Пролактином
2. Акромегалия
3. Синдром на Кушинг
4. Хипопитуитаризъм
5. Безвкусен диабет
6. Първичен алдостеронизъм
7. Феохромоцитом
8. Адисонова болест
9. Женски хипогонадизъм
10. Синдром на поликистозните яйчници (спкя)
11. Мъжки хипогонадизъм
12. Метаболитен синдром
13. Затлъстяване
14. Предиабет
15. Лечение на захарен диабет тип 1
16. Лечение на захарен диабет тип 2
17. Тиреоидни заболявания
18. Карцином на щитовидната жлеза
19. Заболявания на паращитовидните жлези (пщж), разстройства в секрецията и
действието на паратхормона (птх), обмяната на фосфатите и витамин d
20. Остеопороза
21. Профилактика и лечение на дефицит / недостатъчност на витамин D.

 

С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

motivi_FTR_endokrinologia_22_08_20...
Proekt_na_naredba_FTR_endokrinolog...

Коментари