Публикация

Нов проект за ръководство по неонатология

Нов проект за ръководство по неонатология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по
неонатология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно който Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти, съгласувано със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.
Проектът на фармако-терапевтичното ръководство е съгласуван от експертния съвет
по медицинска специалност „Неонатология“.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана
от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен
терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.
Медицинската специалност по „Неонатология“ обхваща познанията, техническите
умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на най-честите
проблемите на новородените деца и специфичната патология в неонаталния период.
Причините за разработване на проекта на Фармако-терапевтично ръководство са
свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на най-често срещаната специфичната патология в неонаталния период, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

ръководство по неонатология

Цели 

Да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на специфичната патология в неонаталния период, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на  медицинските услуги.

Да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.
В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се
постигне осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична
лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинската специалност „Неонатология“.

Структуриран в петнайсет раздела

С предложения проект се регламентират основните принципи на лечение на:
1. Апнеи на недоносеното
2. Анемия на недоносеността
3. Хеморагична болест / ХБ/ на новороденото
4. Тромбоцитопении
5. Бронхопулмонална дисплазия
6. Синдром на дисеминирана интравазална коагулация / ДИК/
7. Инфекции в неонаталния период
8. Вроден сифилис –lues congenital
9. Ghonorrhoea-ophthalmia neonatorum
10. Herpes virus инфекции при новородени
11. Остеоартрит при новородени
12. Некротизиращ ентероколит (НЕК)
13. Песистиращ отворен артериален канал
14. Неонатален сепсис и менингит
15. Шок в неонаталния период

 

С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

motivi_FTR_neonatologia_28_08_2019...
proekt_na_naredba_FTR_neonatologia...

Коментари