Публикация

Промени в Центъра по радиационна защита

Промени в Центъра по радиационна защита

Организационната структура на Националния център по радиобиология и радиационна защита ще бъде променена.

Предвижда се тя да бъде обособена в четири направления

вместо в шест отдела, както това е регламентирано в действащия правилник.

 

Целта е да се осигури оптимално и ефективно изпълнение на дейностите по радиационна защита в съответствие с актуализираното законодателство в областта, се посочва в мотивите към проект на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на центъра, публикуван на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане.


От ведомството уточняват, че

няма да има промени в числеността на персонала

а единствено се прецизират организационните структури.


Предлага се дейността на центъра да се обособи в четири направления:

 

  • държавен здравно-радиационен контрол;
  • радиационна защита;
  • радиационна медицина и радиобиология;
  • научно-учебна и административно-правна и стопанска дейност.

Това ще намали чисто административните функции на част от персонала за сметка на възлагането на предимно експертни такива, посочват от МЗ.

Към съществуващите сега функции на центъра са добавени и нови

произтичащи от измененията на нормативната уредба, като: 

 

  • организация за създаване и поддържане на списък на експертите по медицинска физика със съответната област на компетентност;
  • организиране на междулабораторни сравнения за лицата, провеждащи дейности по изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура; 
  • подготовката на становища за обосноваване на нови методи и нови медицински радиологични процедури; 
  • оценка на облъчването и радиационна защита в ситуации на съществуващо облъчване; 
  • въвеждане на облъчването от радон като фактор в оценката на радиационния риск при професионално облъчени лица; 
  • ограничаване на облъчването, дължащо се на естествени източници на йонизиращи лъчения.

Период на обществената консултация: 19.09.2019 г. до 18.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

izm_pravilnik_ncrrz.pdf
motivi_pravilnik_ncrrz.pdf

Коментари