Публикация

НСОПЛБ: Анулиране на болничните и санкции при неспазване на определени условия

НСОПЛБ: Анулиране на болничните и санкции при неспазване на определени условия

Позиция на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

 

До:
г-н Бойко Борисов
министър-председател на Р България


копие до:
г-н Кирил Ананиев
министър на здравеопазването на Р България


до:
г-жа Жени Начева
зам.- министър на здравеопазването на Р България


до:
г-н Бисер Петков
министър на труда и социалната политика на Р България


до:
г-н Владислав Горанов
министерство на финансите на Р България


до:
д-р Даниела Дариткова
председател на Комисия по здравеопазването на Р България


до:
членовете на Комисия по здравеопазването на Р България


до:
д-р Иван Маджаров
председател на БЛС


до:
д-р Николай Брънзалов
зам.- председател на БЛС

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА И ТРАЙНА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ


Уважаеми г-н Борисов,
Уважаеми дами и господа,
Водени от убеждението, че здравните и социалните фондове трябва да се използват по предназначение и не трябва да се допуска тяхното преразходване от страна
на недоброжелателни ползватели, както и необходимостта да се оптимизира работата по медицинската експертиза и контрола по ползването на болнични листа за временна нетрудоспособност (за краткост ще наричаме „болнични“), предлагаме посочените в този документ промени и допълнения в нормативната уредба, регламентираща ползването на обезщетения за временна и трайна нетрудоспособност.
Предложенията са свързани с оптимизиране на дейностите по издаването на болнични и контрола, съответно санкциите за недобросъвестни ползватели на обезщетения за временна нетрудоспособност.

Лична амбулаторна карта (ЛАК)

Към настоящия момент основен документ за проследяване на ползваните болнични е Личната амбулаторна карта (ЛАК). Това е книжен документ (тип тефтер), който за разлика от времената преди 2000 г., не носи никаква друга информация (тъй като тя е налична в електронна база данни) освен за издадените болнични - първични или удължаването им. За да бъдем точни, и тази информация е налична в електронен вариант в НОИ. Но информацията в ЛАК се вписва на ръка и не подлежи на електронна обработка, а и няма смисъл да се обработва, тъй като съществува в електронна база данни. Логично възниква въпросът, който няма смислен отговор: защо трябва се изисква ЛАК и да се попълва на ръка? Безсмисленото съществуване на ЛАК води до неуредици, защото по наредба пациентът (ползвателят) може да има само един картон (ЛАК), но тъй като няма санкции за това, че си си изгубил картона, лицата в определени случаи съобщават, че не могат да го открият или са го загубили, купуват си нови и ползват по няколко ЛАК при различни лекари. Лекарите няма как да проверят дали ползвателят има един или няколко ЛАК, което обезсмисля целта чрез данните в него различни лекари или който и да било друг да проверяват ползването на болнични до даден момент.


Вече трета година НОИ и лекарите ползват софтуер на НОИ (при подготовката активно участваха експерти на НСОПЛБ) за регистриране на издадените болнични листа.
Този софтуер позволява подробна обработка информацията за издадените болнични по брой, брой дни, лекар, който е издал документа, както и всяко лице, получило болничен/и. Тази информация е достъпна, както за лекарите, които издават болнични листа, така и за експертите от НОИ. Наличието на тази подробна и годна за електронен обмен и обработване информация, прави напълно излишно използването на ЛАК и дава възможност този ненужен вече документ да заеме своето почетно място в музея на историята на медицинската експертиза на работоспособността у нас.


Отговорност при експертизата на нетрудоспособността и издаването на болничните листа.
Всеки правоспособен лекар и лекар по дентална медицина има право да издава болнични (копието за НОИ се изпраща по електронен път) като спази съответните процедури и се регистрира в НОИ. Съществуващата до момента порочна практика един лекар да разпорежда на друг лекар да издаде болничен лист, защото първият е преценил, че болният е нетрудоспособен, но не желае да се натоварва с административна дейност или го е страх да поеме отговорността, трябва да бъде прекратена. Лекарската отговорност, включително и тази по експертиза на трудоспособността, е лична и конкретна. Тя изисква този, който е направил преценката, той да извърши действието и да носи отговорност за него. Това прави недопустимо един лекар да прави преценка и впоследствие да прехвърля отговорността за преценката си върху друг лекар. Няма обективна пречка, нито техническа, нито нормативна, всеки лекар преценил необходимостта от временна нетрудоспособност на болния, да издаде болничния лист. Предложенията в тази връзка сме дали в Наредбата за медицинска експертиза.

Отговорност на ползвателя на обезщетението за временна нетрудоспособност

В нормативната уредба няма предвидена отговорност за пациентите при неспазване на препоръките в болничния лист. Няма и възможност за контрол върху това спазване на препоръки, както и последващи санкции. Това създава абсолютен „имунитет“ на ползвателя и условия за прехвърляне на вина и търсене на отговорност у лекарите. Стига се дори до парадокси, в които се прави разследване спрямо лекаря за отказ да издаде документ с невярно съдържание.


Злоупотребата с права е забранена от Конституцията, която е с пряко действие, но за да е ефективна тази забрана, трябва да има система за контрол и санкции за злоупотребяващите ползватели на болнични листа.


Наредбата за медицинска експертиза в сегашния си вид допуска ползвателите на болнични да злоупотребяват безнаказано

 

Затова предлагаме включване на текстове, които определят неспазването на режима и неявяването на контролни прегледи като нарушение, за което нарушителят носи отговорност и търпи санкции, които могат да бъдат: анулиране на болничния лист и незаплащането му от работодателя и НОИ; обявяване на отсъствието за самоотлъчка; налагане на парична санкция на ползвателя.


Контролът на тези показатели е лесно осъществим, може да бъде планов, на случаен принцип или по сигнал на заинтересованите страни (осигурители, НОИ, трети лица).


С уважение:
Доц. д-р Любомир Киров, дм
(Председател на УС на НСОПЛБ,
Национален координатор на Експертен
съвет по обща медицина).

Коментари

Мога да добавя само , че ТЕЛК , на които е възложенконтрол върху издаваните болнични листи нямат достъп до база данни на НОИ.Това е необмисляно до сега от никакви законодатели.