Публикация

Доброволното здравно осигуряване отчете ръст


Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари - юни на 2010 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 24 млн. 521 хил. лв., с което се наблюдава ръст от 5,9 % на годишна база.
Това съобщи Комисията по финансов надзор.

Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (с 31,8%) и „Извънболнична медицинска помощ” (с 22,6%).

Изплатените претенции са в размер на 11 млн. 750 хил. лв., като се отчита ръст от 13,5% на годишна база.

Сумата на активите на здравните дружества към края на юни нараства със 17,3 % на годишна база и възлиза на 76 млн. 834 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества
се увеличава с 20,2% на годишна база и достига 49 млн. 797 хил. лв.

Размерът на здравноосигурителните резерви намалява с 1,7% на годишна база и достига 15 млн. лв.

Броят на здравноосигурените по действащи договори към 30.06.2010 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 200 866, при 191 567 в края на април.

Коментари