Публикация

Проект за ново ръководство по нефрология и диализа

Проект за ново ръководство по нефрология и диализа

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно който Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти, съгласувано със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен
терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.
Медицинската специалност „Нефрология“ обхваща познанията, техническите умения и
преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с бъбречни
заболявания. Изискват се са компетенции в областта на диагностика, консервативно лечение,
заместващо артифициално лечение, органна трансплантация.
Причините за разработване на проекта са свързани с необходимостта от определяне на
лекарствената терапия на нефрологичните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение

на нефрологичните заболявания с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

ново ръководство по нефрология

Цели на нормативния акт

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство се цели да се
създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на нефрологичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските
стандарти лечение с лекраствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за
системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарствено лечение в обхвата на медицинската специалност, чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се
постигне и осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична
лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинската специалност „Нефрология“.

Проектът е структуриран в осем раздела:

1. Остър и хроничен пиелонефрит, обструктивна и рефлуксна нефропатия, цистит,
уретрит, перитонит при лечение с перитонеална диализа
2. Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания при лица над 18 години
3. Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде
4. Лечение на амилоидоза (Е85)
5. Остро бъбречно увреждане - остра бъбречна недостатъчност
6. Лечение на хроничното бъбречно заболяване
7. Лечение на бъбречна колика
8. Метафилаксия на нефролитиазата

Очаквани резултати 

Въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира
оптимален ефект при лечението на пациентите с нефрологични заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.
Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с
постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и
прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност
„Нефрология“.

 

Период на обществената консултация: 03.10.2019 г. до 01.11.2019 г.

 

С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Proekt_na_naredba_FTR_nefrologia_i_dializa_03_10_2019_compressed.pdf
motivi_FTR_nefrologia_03_10_2019.pdf

Коментари