Публикация

Проект за ново ръководство по урология

Проект за ново ръководство по урология

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е публикуван за обществено обсъждане Проект на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания.


Той е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Срокът за представяне на становища и предложения

по проекта на наредба е определен на 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните:

 

  1. С последното изменение и допълнение на чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г.), се регламентира приемането на фармако-терапевичните ръководства да се извършва с наредби.
  2. Извършено е обществено обсъждане, в периода 26.03. – 24.04.2019 г., чрез публикуване на проекта на фармако-терапевтичното ръководство на Портала за обществени консултации, на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за срок от 30 дни, в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

В резултат на общественото обсъждане, проектът е преработен, като постъпилото предложение е прието.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.


Медицинската специалност „Урология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с урологични заболявания. Клиничната урология изучава етиологията, патогенезата и клиничната изява на заболяванията на пикочо-половата система при мъжете и жените, разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. В урологията се ползват както консервативни, така и хирургични методи за лечение.


Причините за разработване на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания са свързани с
необходимостта от определяне на лекарствената терапия на урологичните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.


Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми за лечение на урологичните заболявания с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Цели на нормативния акт

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на урологичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.


В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне и осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинска специалност „Урология“.

 

Ново ръководство по урология

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в шест раздела

  1. Симптоми на долните пикочни пътища;
  2. Лечение при обструктивни уропатии;
  3. Свръхактивен пикочен мехур;
  4. Лечение на никтурия при мъже със симптоми на долните пикочни пътища;
  5. Антибиотици - лечение на възпалителни заболявания;
  6. Лечение на хронични цистити, интерстициални цистити, цистити след лъчетерапия (радиационни цистити), цистити след приложение на интравезикални химиотерапевтици.

Очаквани резултати от прилагането на предложения проект

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с урологични заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор в широкия кръг от пациенти.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Урология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Съгласуването на проекта с експертния съвет по медицинска специалност „Урология“ ще се извърши в периода за общественото обсъждане.

Период на обществената консултация: 03.10.2019 г. - 01.11.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

С проекта на Наредбата за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Проект.pdf
Мотиви.pdf

Коментари