Публикация

Конкурс за управител на УМБАЛ-Плевен

Конкурс за управител на УМБАЛ-Плевен

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за управител на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен. Начело на лечебното заведение в момента е доц. Цветан Луканов.

Изискванията към кандидатите

  • да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт. За позицията са подходящи и хора с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
  • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Желаещите да заемат поста трябва да разработят писмено „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период“

УМБАЛ-Плевен

 

Предвидено е и събеседване на тема „Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие“.


Допълнителни въпроси по темата:

 

  • Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването в България;
  • Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;
  • Системи за управление на качеството в лечебното заведение;
  • Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

Конкурсът ще се проведе на 5 декември

от 10:30 часа в сградата на Министерството на здравеопазването (София, пл. „Света Неделя” № 5). Контролът по изпълнението му се възлага на заместник-министър Жени Начева.

Коментари