Публикация

7 млн. лв. за обучение за спешни медици

7 млн. лв. за обучение за спешни медици

След проведени по реда на Закона за обществените поръчки процедури Министерството на здравеопазването сключи два договора в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС).

Университетска болница „Н. И. Пирогов“ е избрана за изпълнител

който да проведе обученията на служителите на спешната медицинска помощ и спешните отделения. Стойността на договора е до 717 592, 55 лв. без ДДС, информира здравното министерство.

 

Сключен е и договор с изпълнител, който да осъществи необходимата логистика по време на провеждането на обученията. Фирмата, която ще отговаря за осигуряването на пътните, нощувките и др., е „Аргус Бизнес Корпорейшън“ ЕООД, като стойността на договора е 2 231 510.00 лв. без ДДС.

В рамките на проекта предстои да бъдат обучени минимум 6892 души

Теоретичните обучения ще са с продължителност 15 часа седмично, а практическата част ще бъде 17.5 часа, като обучаваните ще са разпределени в групи до 12 души.


Министерството на здравеопазването изпълнява проект ПУЛСС в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.


Крайният срок за приключване на проекта е 31 декември 2020 г.

Коментари

Анонимен
13 ное 2019 14:23

Сега и заплатите, ако им оправят, цена няма да имат!