Публикация

Преподаватели-медици от „Пирогов“ се обучават по проект

Преподаватели-медици от „Пирогов“ се обучават по проект

В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ започна тридневно обучение на преподавателите-медици от лечебното заведение за работа с новите високотехнологични манекени-симулатори, доставени в изпълнение на проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Университетска болница „Пирогов“ беше избрана за изпълнител на обучението, което ще преминат близо 7000 служители

на спешни отделения и на центровете за спешна помощ в страната, в това число лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери и шофьори.


За целта фирмата-доставчик на манекените „Медицинска техника инженеринг“ в рамките на три дни ще инструктира екипи от „Пирогов“ за работа с 28-те високотехнологични медицински симулатора, закупени по проект ПУЛСС.


На преподавателите от спешната болница е осигурен и пълен достъп в реално време до информационния масив на Централната медицинска библиотека към Медицински университет – София.

Обученията на спешните екипи от страната ще стартират в края на настоящия месец

и ще се провеждат в десетте обучителни зали на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.


Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а бенефициент е Министерството на здравеопазването.

Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 31.12.2020 г.

а общата му стойност възлиза на 7 млн. лв. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

Коментари