Публикация

Публикуван е проект на Наредба за пакета дейности, гарантирани от НЗOК

Публикуван е проект на Наредба за пакета дейности, гарантирани от НЗOК

Министерството на здравеопазването публикува проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Периодът за обществената консултация е 14 дни – от 20 ноември до 3 декември

Разработеният проект на наредба предвижда пакет дейности, осъществявани в извънболничната помощ - първична, специализирана и дентална, с което да се гарантира своевременен достъп на населението до качествена медицинска помощ.
Поставен е акцент върху здравното възпитание за запознаване с рисковите фактори за социално значимите заболявания и вредата от нездравословните навици. Включени са и здравно-промотивни дейности в областта на семейното здраве и детско здраве и групите с идентифициран медико-социален риск, се посочва в мотивите към проекта.

 

Предвижда се общопрактикуващите лекари да планират и уведомяват подлежащите на профилактичен преглед пациенти чрез различни начини – информационно табло, поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други.


За хората над 18 години от рискови групи, с цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания, е предвидено извършването на оценка на рисковите фактори и вредни навици, водещи до увреждане на здравето, оценка на риска и насочване по преценка на общопрактикуващия лекар за преглед при лекар специалист по профила на заболяването, за което има установен риск.


Пакетът дейности в първичната здравна помощ предвижда и изпълнение на специфични профилактични дейности за пациента и неговото семейство: за превенция на безплодието; превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН; превенция на нежелана бременност; превенция на зависимости; превенция на психичните разстройства и други.


В пакета са включени и дейности по диспансеризация на хора с определени хронични заболявания, осъществявани по ред и условия, предвидени в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и дейности, свързани с превенцията и контрола на инфекциозните заболявания, в т.ч. планиране и извършване на имунизации и реимунизации.


Диагностично-лечебните дейности, включени в пакета здравни дейности в първичната медицинска помощ, включват първични и вторични прегледи при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем и манипулации, в т.ч. оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния лекар и дейности по оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента.


Финансовите средства за прилагането на тази наредба

са в размер на 4 454 млн. лева.


Адрес за изпращане на становища и предложения:
ikovacheva@mh.government.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

Коментари