Публикация

Промени в Наредба №10 от 2011 г., важно за болниците

Промени в Наредба №10 от 2011 г., важно за болниците

Във връзка с последното изменение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обнародвано в ДВ. бр.90 от 15 ноември 2019 г.,

Изпълнителната агенция по лекарствата уведомява

че всички лечебни заведения за болнична помощ следва да изготвят протоколите съгласно новите образци, както следва:

 

  • Протокол за предписване на неразрешен за употреба лекарствен продукт/лекарствен продукт от списъка по чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ за конкретен/ни пациент/и – съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 (виж прикачения файл).
  • Протокол за осигуряване на неразрешен за употреба лекарствен продукт/лекарствен продукт от списъка по чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ, който да бъде на разположение в лечебното заведение при необходимост от прилагане на конкретен/ни пациент/и – съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 (виж прикачения файл).

ИАЛ обръща внимание, че съгласно чл.4, ал.1 от посочената Наредба, считано от 18.11.2019 г.,

в работата на комисията освен трима лекари участие вземат фармацевт и юрист


Подробности четете в прикачените файлове по-долу.

Прикачени файлове

Приложение1.doc
Приложение2.doc

Коментари