Публикация

Ново ръководство по белодробни болести - второ съгласуване

Ново ръководство по белодробни болести - второ съгласуване

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти публикува за второ съгласуване Проект на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия (вижте прикачения файл по-долу). Той е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно който Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармакотерапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти, съгласувано със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.

 

Периодът на обещсетвената консултация е до 2 януари 2020 г., а адресът за изпращане на становища и предложения е antonia.toncheva@ncpr.bg

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана
от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен
терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.
Медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ обхваща познанията,
техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с белодробни заболявания. Пневмологията и фтизиатрията изучава етиологията, патогенезата и клиничната изява на болестите на дихателната система, разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват дейности за ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата.


Причините за разработване на проекта са свързани с необходимостта от определяне на
лекарствената терапия на белодробните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.
Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми за лечение на белодробните
заболявания с лекарствени продукти. Фармако-терапевтичното ръководство е изградено на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделни нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Цели на нормативния акт

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология
и фтизиатрия се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на белодробните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. Проектът цели да осигури високо качество на дейностите в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.


В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се
постигне и осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична
лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинска специалност „Пневмология и фтизиатрия“.


Проектът на фармако-терапевтичното ръководство е структуриран в осем раздела:

 

1. Бронхиална астма;
2. Правила за добра клинична практика при белодробен тромбоемболизъм при лица
над 18-годишна възраст;
3. Характеристика и епидемиология на заболяването ХОББ;
4. Правила за добра клинична практика при хронични гнойни болести на белия дроб
(CSLD) и бронхиектазии хронични болести на белия дроб;
5. Правила за добра клинична практика при кистична фиброза (муковисцидоза) при
лица над 18-годишна възраст;
6. Идиопатична белодробна фиброза;
7. Пневмонии при лица над 18-годишна възраст;
8. Дихателна недостатъчност.

Очаквани резултати от прилагането на предложения проект

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармако-терапевтично ръководство
е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на
лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с белодробни заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.
Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с
постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Източник: Национален съвет по цени и реимбурсиране

Редактор Илияна Ангелова

Прикачени файлове

NOVO_proekt_na_naredba_FTR_pnevmologia_i_ftiziatria.pdf

Коментари