Публикация

322 спешни медици преминаха обучение

322 спешни медици преминаха обучение

Eкипи от центровете за спешна медицинска помощ в София, Хасково, Кърджали, Бургас, Стара Загора, Добрич, Ямбол и Смолян преминаха петдневно обучение тази седмица.


То се реализира по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС).

Обучители са доказани български лекари с различни медицински специалности и богат професионален опит

До днес, 13 декември, в рамките на проекта са обучени 322-ма души от работещите в системата на спешна помощ. Графиците са изготвени така, че до май 2021 г. всички близо 7000 служители да преминат курсовете, в това число и новопостъпилите.

Предвидени са теоретична и практическа част

като всяка група е ангажирана в рамките на 5 дни в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. За целите на курсовете на разположение са 28 високотехнологични манекени, като и 43 симулатора, закупени в изпълнение на проекта ПУЛСС – реализиран в рамките на предходния програмен период.


За изпълнител на обучението, след проведена процедура по реда на ЗОП, беше избрана Университетска болница „Пирогов“.


Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Основна цел на проекта

е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

на снимките: Д-р Димчо Генджелиев и д-р Вера Иванова от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ преподават на екипи от Центъра за спешна медицинска помощ – София декомпресия на напрегнат пневмоторакс, проходимост на дихателните пътища и интубация.

Коментари