Публикация

40 години Факултет по дентална медицина на МУ-Пловдив

Тържественото честване ще бъде на 21 и 22 октомври. Предвидена е ранообразна програма.


Тази година Факултетът по дентална медицина на Медицинския университет в Пловдив отбелязва своя 40-годишен юбилей. Тържественото честване ще бъде на 21 и 22 октомври в аула „Магна” на факултета.

„Неговата четиридесетгодишна история, отразена през погледа на вековете, е безкрайно малък период, но за времето на съществуването му е гигантска крачка, измервана със създадената школа от високо ерудирани преподаватели-специалисти, с многобройните научни разработки, подготовката и дипломирането на 4300 лекари по дентална медицина и изградената съвременна материална база”, подчерта проф. д-р Стоян Владимиров, декан на факултета.

Факултетът по дентална медицина е разположен върху 14 770 кв. метра площ. Той разполага с 27 клинични учебни зали, 4 предклинични зали, една операционна, 3 технически зали за предклиника, една техническа зала за обслужване на клиничната работа, една зала за материалознание, 8 семинарни зали.

В учебното звено има 12 лечебно-консултативни кабинета, 4 кабинета за докторанти, 7 - за специализанти, две големи аудитории, библиотека, компютърна зала и други.

През 2007 г. факултетът получи от Националната агенция  за оценяване и акредитация към Министерския съвет акредитация със срок от 6 години за обучение на магистри - лекари по дентална медицина и специализанти, с оценка „Много добра”. 

Обучението по медицинските дисциплини се провежда в катедрите на Медицинския факултет и Факултета по обществено здраве, а по денталните специалности -  в 8 специализирани катедри, от които едната е базирана в хирургичния блок на Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив.

Преподаването по специалните дисциплини се осъществява от 6 професори, 19 доценти и 86 асистенти.

40-годишният юбилей на Факултета по дентална медицина ще бъде отбелязан с много и разнообразни събития. Програмата включва тържествено събрание, връчване на награди на млади научни сътрудници, лекции на водещи специалисти от страната и чужбина.

Предвидена е и юбилейна научна сесия, както и издаването на био-библиография на факултета, която да отрази научните постижения на преподавателския състав за изминалия период от 40-годишната му история.

" }-->

Коментари