Публикация

РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ ИЗПРАТИ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕЛДШЕРИТЕ

Ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи написа на 14.01.2020 г. отворено писмо във връзка с широко разпространената във Фейсбук "Декларация от практикуващите в Република България фелдшери/лекарски асистенти към Пети конгрес на БАПЗГ", подписана от инициативен комитет  и отразена в някои медии с твърдение, че не е дадена възможност да бъде прочетена на Петия редовен конгрес. "Ръководството на БАПЗГ заявява, че това не отговаря на истината", пише в писмото подписано от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева и адресирано до Инициативния комитет на фелдшерите, до председателя на Сдружението на медицинските фелдшери бакалаври по медицина в България (СМФБМБ) г-н Александър Александров и до медиите.

В писмото се казва: "Бихме искали да припомним, че БАПЗГ е законната съсловна организация на специалистите, практикуващи професиите на медицинската сестра, акушерката, фелдшера/лекарския асистент, медицинския лаборант, ренгтегновия лаборант и рехабилитатора. Членството на тези професионалисти в БАПЗГ е задължително, тъй като те практикуват регулирани професи. Правото за упражняване на регулирана професия е определено чрез нормативни разпоредби за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност и членство в съсловна организация, която е получила специфично признаване от държавата. Всички членове на БАПЗГ са равнопоставени. Те имат възможност да се възползват от правата, които им предоставя членството - застраховки за професионална отговорност, при боледуване и злополука, продължаващо обучение и квалификация.

Бихме искали да уточним също, че членовете в нашите ръководни органи (Управителният съвет на БАПЗГ и Националният съвет на БАПЗГ) са избрани на квотен принцип и всички професии са представени според броя на редовите членове в съответните професии ("Медицинска сестра", "Акушерка", "Фелдшер"/"Лекарски асистент", "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант", "Рехабилитатор"). Всички наши членове имат възможност да поставят проблемите и исканията си пред Управителния съвет на БАПЗГ и Управителните съвети на Регионалните колегии на БАПЗГ.

Ръководството на БАПЗГ се вслушва в критиките и прави крачки да подобри организационната си работа и да даде възможност на по-голям брой специалисти от раз-

личните професии да участват с предложения и становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране. В измененията и допълненията на Устава на БАПЗГ, приети на Петия редовен конгрес на БАПЗГ, залегна изискването да се сформират Национални професионални консултативни съвети (НПКС) по професии. Председателите на всички НПКС ще участват в заседанията на Управителния съвет и Националния съвет на БАПЗГ. Винаги се радваме да работим с тези, които действително искат да се случат добри промени за съсловието."

В отвореното писмо се казва още: "Ръководството на БАПЗГ настоява да бъдат изяснени следните въпроси във връзка с декларацията:

1. За да бъде представена споменатата декларация по време конгреса е било нужно да се заяви искане непосредствено преди провеждането на конгреса. Тази възможност не е използвана.

2. Декларарацията е представена като документ, приет след национално обсъждане сред фелдшерите. Бихме искали да знаем кога и как се е провело това обсъждане, какви въпроси са поставени и колко фелдшери са се включили в него?

3. В точка 1 на Декларацията се казва: "Практикуващите фелдшери/асистенти, не припознаваме БАПЗГ като своя съсловна организация" като се твърди, че са нарушени "демократични принципи за обединение, базирано на равнопоставеност, независимост и взаимно зачитане на регулирани медиински професии". В края на тази точка е прибавено, че твърдението се основана на лично подадени заявления от фелдшери, които не желаят да членуват в БАПЗГ. Ние питаме: какъв е броят на тези фелдшери и защо декларацията излиза от името на всички фелдшери в България?

4. Категорично отричаме твърдението в точка 2 на "Декларация от практикуващите в Република България фелдшери/лекарски асистенти към Пети конгрес на БАПЗГ", че проведеният Пети редовен конгрес на БАПЗГ е нелегитимен. Той е организиран и проведен според всички изисквания на закона.

5. Относно твърдението в 3-та точка в Декларацията, че "до настоящия момент младите новозавършили лекарски асистенти от два випуска, практикуват с неуреден статут съгласно Наредба 1 за професионалните дейности на медицинските специалисти, което е задължение на УС на БАПЗГ" уточняваме, че съгласно чл. 7 на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник-фармацевтите,  професионалните дейности се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването. Съгласно § 2в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето фелдшерите, които имат права по §32, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.), се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т.1, буква "б" от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от две години през последните 10 години, което потвърждава, че двете професии са идентични."

 

Целия текст на отвореното писмо на БАПЗГ можете да видите в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

БАПЗГ - Отворено писмо.pdf

Коментари