Публикация

Oбучение във Велико Търново за ,,Асистент на лекар по дентална медицина“

Oбучение във Велико Търново за ,,Асистент на лекар по дентална медицина“

Медицински университет – Варна за пръв път организира обучение по професията ,,Асистент на лекар по дентална медицина“ във Велико Търново.

В края на обучението си курсистите получават Свидетелство за професионална квалификация, валидно в България и страните от ЕС.

Завършилите курса придобиват трета степен на професионална квалификация

Обучението започва на 02.03.2020 г. и ще се проведе във Филиал Велико Търново към МУ-Варна, гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов“ №2 (сградата на Хуманитарната гимназия).

Срокът на обучение е 8 месеца, дневна форма

при общ брой часове 960 (390 теория и 570 практика). Срокът за подаване на документи е 24.02.2020 г. Всички желаещи да се обучават, трябва да имат завършено средно образование.

 

Асистентът на лекаря по дентална медицина подпомага/асистира лекаря по дентална медицина в предоставянето на дентално-медицинска помощ в лечебни заведения за първична и специализирана дентално-медицинска помощ, регистрирани по Закона за лечебните заведения; подпомага дейността на лекаря по дентална медицина при провеждане на профилактични мероприятия, в лечебния процес и през възстановителния период.

Асистентът на лекаря по дентална медицина

може да работи в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове.


Допълнителна информация може да получите във Филиал Велико Търново към МУ-Варна или на телефон: 0887 627 789.

Коментари

В кои страни от ЕС важи и дава възможност за работа? В Германия обучението на асистента е 3 години.