Публикация

Д-р Дечев: Болниците с равен достъп до обществения ресурс!

Д-р Дечев: Болниците с равен достъп до обществения ресурс!

Във връзка със запитвания от редица медии до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за изнесените в публичното пространство данни от управителя на институцията – д-р Дечо Дечев, за девиации в стойността на фактурираните към касата от лечебните заведения за болнична помощ лекарствени продукти за лечение на онкозаболявания, извън цените на клиничните пътеки, с INN (международно непатентно наименование) Пеметрексед и пределните цени, определени от Съвета по цени и реимбурсиране в Позитивния лекарствен списък, предоставяме следната информация:

 

Цени на лекарствата


В Позитивния лекарствен списък

горепосочените лекарствени продукти фигурират като такива, съдържащи едно и също активно вещество

Pemetrexed и са с ЕДНА И СЪЩА лекарствена форма.

 

Всички от посочените в таблицата лекарствени продукти са с INN Pemetrexed и са с определено в ПЛС от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти ниво на заплащане 100%. В конкретния случай референтна (най-ниска) стойност е цената на лекарствения продукт Pemetrexed Accord Powder for concentrate for solution for infusion 500 mg, определена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, като тя е пределна (максимална цена, която заплаща НЗОК) – 1063,03 лв.

За всички лекарствени продукти с INN Pemetrexed с количество на активното вещество 500 mg референтната стойност за опаковка е 1063,03 лв.

 

В таблицата са посочени лечебните заведения, които са фактурирали на НЗОК лекарствения продукт с посочения INN на най-ниска цена, сравнена с референтната.

Коментари