Публикация

Предлагат проект на правила за добра дентална практика

Предлагат проект на правила за добра дентална практика

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван за обществено обсъждане проект на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина.


В съответствие с изискванията на закона

правилата са подготвени от Българския зъболекарски съюз

приети са на Извънредни конгреси на съсловната организация, проведени на 21.06.2019 г. и на 22.11.2019 г., и са предоставени на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), се посочва в мотивите на проекта.


Съгласно становището на ИАМН правилата са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване.

Целта

на Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина е да бъдат утвърдени единни препоръки и изисквания за профилактика, диагностика и лечение в областта на денталната медицина, които да гарантират качеството на предоставяната медицинска помощ, защитата на здравето и правата на пациентите, да създават условия за възможно най-добър изход от заболяването и да ограничават до приемлив минимум риска при извършването на отделните видове дейности.

Правилата са обособени в две части

– общи и специални. Общите включват система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които лекарите по дентална медицина могат да прилагат в съответствие с опита си и професионалната си преценка. Описани са правилата за качеството на добрата медицинска практика по дентална медицина, за професионално-етичните взаимоотношения с пациентите, за професионалните взаимоотношения, за отговорностите, свързани с поддържане на знанията и допълнителната квалификация, както и необходимостта от грижи за опазване на здравето на лекарите и персонала, с който работят.


Специалните правила включват алгоритми за провеждане на профилактика, диагностика и лечение на отделни заболявания в областта на общите и специализирани дентални дейности.

Очакваните резултати

от утвърждаването на Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина са повишаване на качеството медицинските услуги, предоставяни от лекарите по дентална медицина, осигуряване на възможно най-качествена медицинска грижа за пациентите и създаване на условия, които да гарантират защитата на правата на лекарите и пациентите.


Предложеният проект на правила не води до въздействие върху държавния бюджет, се посочва още в мотивите към проекта.


След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз е установено, че обществените отношения, предмет на проекта на правила, не са регламентирани в европейското законодателство.


Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на правила, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, § 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

Период на обществената консултация: 24.01.2020 г. до 22.02.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: adgeorgieva@mh.government.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

motivi.pdf
pravila.pdf

Коментари