Публикация

Ръководство за лечение на инфекциозни болести е публикувано за обществено обсъждане

Ръководство за лечение на инфекциозни болести е публикувано за обществено обсъждане

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания.


Проектът е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.


Медицинската специалност „Инфекциозни болести“ е комплексна и обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на заболявания, причинени от вируси, бактерии, паразити, гъби и др.

 

Инфектологията е наука, която изучава и болести, предавани по полов път, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика, в това число и HIV- инфекциите.
Причините за разработване на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на най-честите инфекциозни болести при възрастни, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.


Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение и мониторинг на пациентите с инфекциозно заболяване с лекарствени продукти. Изграден е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Цели на нормативния акт

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на пациентите с инфекциозни заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия, се посочва в мотивите към този проект.
Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.


Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинската специалност „Инфекциозни болести“.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в седем раздела

  1. Инфекции на респираторния тракт;
  2. Въздушно-капкови инфекции с обривен синдром;
  3. Чревни инфекции с диариен синдром;
  4. Вирусни хепатити;
  5. Инфекции на централна нервна система;
  6. HIV инфекция;
  7. Покривни инфекции.

Очаквани резултати от прилагането на предложения проект

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с инфекциозно заболяване.
Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Инфекциозни болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Настоящият проект ще бъде съгласуван с експертния съвет по медицинска специалност „Инфекциозни болести“ в периода на обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 28.01.2020 до 26.02.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Подробности – в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

Proekt_na_Naredba_FTR_infekciozni_...
Motivi_FTR_infekciozni_bolesti.pdf

Коментари