Публикация

Проф. Асена Стоименова: Ще се боря за по-добър имидж и по-високо възнаграждение на фармацевтите

Проф. Асена Стоименова: Ще се боря за по-добър имидж и по-високо възнаграждение на фармацевтите

Основни акценти от предизборната платформа на проф. Асена Стоименова, кандидат за председател на УС на Българския фармацевтичен съюз:

 

Водещи ативности:

 • Предложения за промени в законодателството, касаещи генерично предписване и отпускане на лекарствени продукти, регулиране на броя на аптеките, разширяване  на компетенциите на фармацевтите и облекчаване на административната тежест в търговията на дребно с лекарствени продукти;
 • Предложения за публично-частни партньорства в областта на лекарствоснабдяването и фармацевтичните грижи;
 • Въвеждане на заплащане с публични средства за дежурни нощни аптеки по региони;
 • Разработване на програми за фармацевтични грижи в областта на социално значими заболявания и рискови групи пациенти - напр. диабет, хипертония, бронхиална астма, ХОББ, детско и майчино здравеопазване;
 • Разработване на приложения като част от електронното здравеопазване, които да улесняват работата на фармацевтите - даващи възможност за предоставяне на допълнителни дъвети - напр. проверка на дози, лекарствени и други форми на взаимодействия и препоръки за правилна употреба на лекарствата;
 • Адекватност на продължаващото обучение на магистър-фармацевтите спрямо  изискванията на аптечната дейност и перспективата за въвеждане на нови фармацевтични услуги;
 • Въвеждане на такса за фармацевтични услуги и въвеждане на такса "рецепта"  за всички продукти, отпускани по лекарско предписание.

Базови  насоки:

 • Разширяване на професионалните компетентности на фармацевтите;
 • Остойностяване на знанията на фармацевтите и популяризиране на ползите им за пациентите;
 • Проактивно участие на представители на БФС в изготвянето на нормативти промени, касаещи фармацевтичния сектор - на национално и на европейско ниво в посока въвеждане на съвременниге тенденции и добри практики при упражняване на фармацевтичната професия;
 • Проактивна подготовка на системата на здравеопазването за разширяване на фармацевтичните консултации, генерично предписване и отпускане и реализация на проекти за фармацевтични грижи;
 • Популяризиране на ролята на фармацевта и налагане на  разбираем, позитивен и значим за обществото образ на професията.

Вижте видеоинтервюто с проф. Стоименова

Коментари