Публикация

Ново ръководство по детска кардиология

Ново ръководство по детска кардиология

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти публикува за обществено обсъждане проект на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия - детска кардиология.


Проектът е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.


Медицинската специалност „Детска кардиология“ от област „Педиатрия“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на сърдечносъдовите заболявания в детската възраст. Съвременната детска кардиология е област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечносъдовата система в детска възраст.


Причините за разработване на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на заболявания на сърдечносъдовата система, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.


Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на заболявания на сърдечносъдовата система в детска възраст с лекарствени продукти. Изграден е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Цели на нормативния акт

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на заболявания на сърдечносъдовата система, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.


Основният стремеж е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги, става ясно от мотивите към проекта.


Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност, чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.


В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинската специалност „Детска кардиология“.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в десет раздела:

 

  1. Критични вродени сърдечни малформации;
  2. Сърдечна недостатъчност; 
  3. Инфекциозен ендокардит; 
  4. Венозен тромбемболизъм в детска възраст; 
  5. Белодробна хипертония; 
  6. Надкамерни и камерни тахиаритмии в детска възраст; 
  7. Имунопрофилактика на инфекциите, причинени от респираторно синцитиален вирус при кърмачета с хемодинамично значими вродени сърдечни малформации; 
  8. Инфантилен хемангиом; 
  9. Артериална хипертония; 
  10. Хипертензивна криза. 

Очаквани резултати от прилагането на предложения проект

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите със сърдечносъдови заболявания в детската възраст от раждането до 18-годишна възраст.


Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Детска кардиология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Настоящият проект ще бъде съгласуван с експертния съвет по медицинска специалност „Педиатрия“ в периода на обществено обсъждане.

Обществените консултации са до 22 февруари

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове


Редактор: Татяна Вълкова

Прикачени файлове

Проект_на_Наредба_ФТР_по_детска_ка...
Мотиви_ФТР_по_детска_кардиология.pdf

Коментари