Публикация

Любима Бургазлиева: Нов закон за аптеките ще реформира сектора

Любима Бургазлиева: Нов закон за аптеките ще реформира сектора

Като кандидатит за нов председател на Българския фармацевтичен съюз маг.-фарм. Любима Бургазлиева споделя вижданията си за промени  

Г-жо Бургазлиева, какви са най-сериозните предизвикателства пред българските фармацевти и съсловната организация?

В Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и в Устава на БФС правата и задълженията на председателя на Управителния съвет на БФС са да организира и ръководи работата му, да го представлява пред трети лица, да организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и на Конгреса, да организира дейността на БФС и осъществява неговото ежедневно управление, да осигурява разумно управление и защита на имуществото и доброто име на БФС, да сключва трудовите договори със служителите на БФС, да осъществява функциите, които са му възложени съгласно закона или от Конгреса или Управителния съвет.

 

Внимателният прочит на тези дейности не ни води автоматично към очакванията, които имаме към колегата, заемащ тази длъжност. Бихме искали председателят да има възможност, желание и енергия да въздейства върху законодателните органи да изградят

нормативна база, осигуряваща спокойствие, стабилност и предвидимост при упражняване на професията магистър-фармацевт,

независимо от заеманата длъжност и мястото на работа. Необходимо е засилване на участието на съсловната организация по отношение на официално потвърждение на стойността на дипломата за висше образование по фармация, независимо от това къде е придобита професионалната квалификация. Задължително е включването на представител на БФС в състава на Надзорния съвет на НЗОК. Трябва в сътрудничество с Българската асоциация на помощник-фармацевтите да се регламентират ясно правата и задълженията на помощник-фармацевтите.

Каква е Вашата оценка за промените, които текат в момента в аптечния сектор?

Те са частични, не решават основните проблеми при упражняване на професията и най-важно, не са съобразени с множеството становища, изпратени от БФС и колегите. Промените в законодателството не създават стабилност и защита на правата и интересите на фармацевтите и пациентите. За целта трябва да се регламентират правила, гарантиращи възможността на фармацевтите да упражняват професията при максимално приближаване до условията на етичния модел „един фармацевт-една аптека“, което обуславя тяхната независимост при вземане на решенията в професионалната си дейност. За да се осигури достъп на населението до лекарства и фармацевтични услуги,

трябва да се разработи и въведе форма на регулация при издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки

при задължително положително становище от Българския фармацевтичен съюз. Логично е да се въведат демографски и географски критерии, да се увеличи изискуемата площ на помещенията, така че да се гарантира изпълнението на целия набор от фармацевтични услуги, включително приготвяне на лекарствени продукти по магистрална и фармакопейна рецептура, доставка на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, обслужване на предписания с лекарствени продукти, съдържащи наркотични и силнодействащи вещества, повишаване на изискванията за заемане на длъжност ръководител аптека. Нужна е система от правила за работа по предоставяне и заплащане на допълнителни услуги в аптеките.

Бихте ли споделили цялостна си визия за развитие на съсловната организация?

Ще работя за следните основни принципи, които да залегнат в специален закон за аптеките като здравни заведения:

  • Аптеките като здравни заведения да се учредяват от физически лица – магистър-фармацевти, еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от магистър-фармацевти.
  • Да се въведат демографски критерии при издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. Целта е да се осигури равномерно разпределение на фармацевтичните услуги на територията на страната, респективно достъпът до тях. Задължително е да се  внедри Националната аптечна карта като нормативна рамка за териториалното разпределение на здравните заведения-аптеки.
  • Да се повишават изискванията за заемане на длъжността ръководител на аптека. Трудовият стаж трябва да е не по-малко от 2 години, като по този начин се изравняват изискванията за трудов стаж на ръководител на аптека, която предлага лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по Приложение № 2 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП и отговорен фармацевт на склад за търговия на едро с лекарствени продукти.
  • Задължително при издаване на разрешение за аптека да бъде положително становище от съответната РФК на БФС.
  • Да се въведе изискване за придобита квалификация при предоставяне на право за предписване на лекарствени продукти от магистър-фармацевти, както и на право за извършване на генерични замени, включително и за предписания, заплащани от НЗОК.
  • Да се включване на платени услуги в аптеките.
  • Да се промени редът и условията за издаване на разрешение за дрогерия. Само помощник-фармацевти да имат право да бъдат ръководители на дрогерия.
  • Сега лечебните заведения по ал. 4, които нямат открита аптека, могат да се снабдяват от аптека на лечебно заведение, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 219, ал. 2. Считам, че това ограничение трябва да отпадне при изработване на нов закон за аптеките, като се предвиди възможност за снабдяването им и от аптеки, собственост на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт.
  • Фиксирани цени на лекарствените продукти. За постигане на тази цел е необходимо да се променят условията и редът за регистриране на цените на лекарствените продукти с режим на предписване „по лекарско предписание“.
  • Посочените въпроси се дискутират активно във фармацевтичната гилдия, но още без резултат.  Именно волята ми да променя нещата, ме мотивира да издигна кандидатурата си за длъжността председател на УС на БФС.

Кои са най-спешните мерки, към които ще се стремите?

Абсолютен приоритет ще ми е приемането на

нов закон за аптеките, в който да се отделят дистрибуторите, аптеките и дрогериите от регулацията на лекарствата

Да се разпишат стабилни и политически подкрепени правила за развитие на лекарствоснабдяването като преотстъпена държавна дейност на частни оператори. Ясен държавен приоритет, ясни правила за влизане в системата и ясни послания до пациентите.

Коя от досегашните Ви длъжности би Ви помогнала най-много в работата като председател на БФС?

Работила съм като магистър-фармацевт в аптека за обслужване на граждани, като ръководител на болнична аптека, като преподавател в Медицински колеж при университета „Проф. Д-р Асен Златаров” - Бургас, като ръководител склад за търговия на едро с лекарствени продукти. Защитавам правата на колеги-фармацевти в оспорване на санкционни актове, издадени от НЗОК, ИАЛ, Комисия за защита на потребителите и други административни органи. 

Коментари

Анонимен
7 фев 2020 18:11

Г - жа Бургазлиева,доста добри идеи,които и по рано са били дискутирани.

Искам да Ви попитам за частта за дрогериите и техния ръководител.
Какво против имате в сегашните изисквания да могат да се отварят и от други медицински специалисти - всички те имат знанията,опита и не за подценяаване тяхното  пряко участие болничната и доболнична помощ.
Считам,че по добрия вариант би бил не лов на вещици а синхронизиране на дейността с представителите на вече съществуващите дрогерии.
Всички искаме най доброто за пациентите и техните близки.