Публикация

Предлагат болниците да отчитат публично финансите си на 3 месеца

Предлагат болниците да отчитат публично финансите си на 3 месеца

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения.


С проекта се предлага определянето на медико-статистически и финансови показатели за лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния бюджет, и които Министерството на здравеопазването публикува на официалната си страница в интернет за всяко тримесечие.

Причини за разработване на проекта

Съгласно чл. 6, ал. 4а от Закона за лечебните заведения, с Наредба № 1 следва да бъдат определени и медико-статистически и финансови показатели на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, финансирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния бюджет, които Министерството на здравеопазването следва да публикува на официалната си страница в Интернет. Разпоредбата касае всички лечебни заведения от посочените групи, независимо от тяхната форма на собственост, които се финансират, съответно разходват публичен ресурс.


Основната причина за изменение и допълнение на Наредба № 1 е да бъде изпълнен Законът за лечебните заведения, като бъдат определени съответни показатели за събиране и публикуване на информация от страна на Министерството на здравеопазването, се посочва в мотивите към проекта.


Определените с проекта показатели са характерни за видовете лечебни заведения – болници и комплексни онкологични центрове, и чрез тяхното наблюдение могат да се отличат и да се проследят във времето закономерности, произтичащи от еднаквите отговорности на лечебните заведения при усвояването на публични средства за здравеопазване.


Паралелно с това, определените с проекта показатели дават обективна и достатъчна информация за ключови аспекти от дейността, капацитета и ефективността на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, независимо от тяхната специфика.


Проектът съдържа и някои терминологични и систематически редакции с цел пълно съобразяване на Наредба № 1 със закона, съответно инкорпориране на предлаганите с проекта промени в наредбата.

Целта на проекта

е да се въведе пълна прозрачност по отношение на постигнатите стойности на основни натурални и финансови показатели за дейността на съответните лечебни заведения, както и да се създаде възможност да се проследява в динамика тяхната промяна.

По този начин ще се осигури съпоставимост между лечебните заведения от съответния вид, ще се повиши нивото на информираност и ще се осигури обществен достъп до медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни заведения от определените от закона групи, независимо от тяхната форма на собственост. Това ще предостави възможност за ръководствата на отделните лечебни заведения да направят оценка на собствените си резултати, като повиши тяхната отговорност и стремеж да ги подобрят и направят съизмерими с най-добрите.


Същевременно ще се повиши нивото на информираност на потребителите на медицинска помощ и ще се подпомогне тяхната преценка за вземане на решение за избор на изпълнител на медицинска помощ, изтъкват от МЗ.

Очакван резултат от въвеждането на промяната

е с публикуването на медико-статистическите и финансови показатели на съответните лечебни заведения за всяко тримесечие да се осигури постигане на по-добро управление на публичните средства за здравеопазване и по-голяма прозрачност на дейността, капацитета и ефективността на изпълнителите на болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове.

 

Очакван резултат е и повишаването на контрола върху предоставяните публични средства за здравеопазване.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Прилагането на Наредба № 1 след предлаганите промени няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, общинските бюджети и бюджета на НЗОК, нито до финансова тежест за лечебните заведения и за другите юридически и физически лица, които са длъжни да я прилагат.


За предоставянето на посочените в проекта медико-статистически и финансови показатели не се изискват допълнителни разходи и персонал, извън наличните в лечебните заведения, тъй като такава се предоставя и понастоящем по силата на Закона за статистиката. За прилагането на наредбата ще се изисква само въвеждане на по-прецизна вътрешна уредба на лечебните заведения. Показателите се генерират и понастоящем от лечебните заведения, а в по-голямата си част те се представят и понастоящем и анализират от органите на управление и принципалите на лечебните заведения. Поради това в организационно и финансово отношение проектът не въвежда тежест за лечебните заведения – основните задължени с промените да спазват наредбата субекти.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

След извършена преценка за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, че обществените отношения, предмет на проекта на наредба, не са регламентирани в европейското законодателство.


Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделените държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и по организиране и предоставяне на здравни услуги и медицински грижи.


Проектът е поместен на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за обществено обсъждане в 30-дневен срок, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.

Период на обществената консултация: от 07.02.2020 г. до 07.03.2020 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: – imilanova@mh.government.bg


С проекта и мотивите към него може да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

proekt_naredba_izm_i_dop (1).pdf
motivi.pdf

Коментари