Публикация

БОЛНИЦА "НАДЕЖДА" УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АГ И ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

БОЛНИЦА "НАДЕЖДА" УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АГ И ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 90-95 от Кодекса на труда, във връзка с прием на нови специализанти по реда на Наредба №1 от 22.01.2015г. /изм. и доп. ДВ., бр.58 от 23.07.2019г./ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно чл.17, ал. 1 и 3 от Наредбата и след като управителят на лечебното заведение е констатирал, че в законоустановения срок до 17.02.2020г. включително са подадени документи само за една от обявените в конкурса специалности

 

1.      УДЪЛЖАВАМ срока за подаване на документи за свободни длъжности за СПЕЦИАЛИЗАНТИ в „МБАЛ за женско здраве-Надежда“ ООД до 17.03.2020г. включително, а именно:

 

1.1.            „Лекар, специализант по АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ – 1 място;

1.2.            „Лекар, специализант по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ – 1 място;

 

2. Кандидатстването за обявените свободни длъжности за „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ и „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ се заемат след провеждане на конкурс на основание чл.91 от КТ.

 

3. Определям допълнителен едномесечен срок от датата на публикуване на обявата от 18.02.2020г – до 17.03.2020г. включително, в който срок, кандидатите подават на електронната поща на лечебното заведение: mbal@nadezhda.bg следните документи:

 

1.1.            Заявление – свободен текст;

1.2.            Мотивационнно писмо;

1.3.            Диплома за завършено висше образование;

1.4.            Автобиография – европейски формат;

1.5.            Препоръки, в случай, че кандидатът има издадени такива;

 

Длъжностната характеристика за съответната конкурсна длъжност се предоставя на разположение на всеки кандидат на посочена от него електронна поща.

 

Конкурсът се провежда по реда на чл. 90-95 от КТ от Комисия на два етапа: допускане до конкурс и събеседване. С одобрените кандидати се сключва срочно трудово правоотношение по реда на чл.11 от Наредба №1.

 

Съобщението за удължавене срока на конкурса е на основание допълнителна Заповед №РД-01-06К/18.02.2020г. на Управителя на „МБАЛ за женско здраве – Надежда“ ООД

Коментари