Публикация

Временно са преустановени обученията на спешните медици по ПУЛСС

Временно са преустановени обученията на спешните медици по ПУЛСС

Временно са преустановени обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), на които подлежат всички работещи в системата на спешната медицинска помощ - лекари и медицински сестри, фелдшери и лекарски асистенти, парамедици и шофьори на линейки.


Това информира Министерството на здравеопазването.


Със заповед на директора на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) от 8 март

обученията по ПУЛСС са преустановени за периода 9 – 13 март, включително

Причина за мярката, с оглед обявената национална грипна епидемия и установените случаи на новия коронавирус у нас, е центровете за спешна помощ да разполагат с всички свои медицински екипи, а също така и да не се допуска струпване на много хора в затворени пространства, съгласно разпореждането на здравния министър.


При необходимост, заповедта на директора на НЦОКССМП ще бъде актуализирана.


Министерството на здравеопазването изпълнява проект ПУЛСС в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Основна цел на проекта

е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ, а крайният срок за изпълнението на проекта е 30 септември 2021 г.

Коментари