Публикация

Фондът за лечение на деца е с нов Обществен съвет

Главният редактор на в. „Живот и Здраве” Петър Галев е избран с решение на правителството за член на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.


За председател на съвета е избрана Надя Шабани, която ръководи Държавната агенция за закрила на детето.

В състава на съвета влизат още проф. Огнян Бранков (от „Пирогов”), доц. Калинка Коприварова и доц. Анелия Буева (от Специализираната болница за активно лечение по детски болести), доц. Николай Милев (от Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Бойчо Бойчев”). Членове на съвета са също д-р Мария Недялкова (от Министерството на здравеопазването), Ивайло Иванов (от Агенцията за социално подпомагане), Христо Григоров (председател на Българския Червен кръст), Десислава Хурмузова (от Гражданската инициатива „Спаси, дари на...”), Красимира Величкова (от Българския дарителски форум), както и журналистите Мария Андонова (БНТ) и Юлия Гигова (БНР).


Председателят и членовете на Обществения съвет на фонда се определят поименно от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.


Мандатът на съвета е три години, като едно лице не може да участва в него повече от два последователни мандата.


Общественият съвет е натоварен да отправя предложение към директора на фонда по всяко подадено заявление, като при положително становище предлага и размера на паричната сума, която да бъде отпусната, а при отказ – посочва мотиви.

Съветът анализира дейността на фонда и изработва, актуализира и оповестява принципи и правила за набиране и разходване на средствата и предлага при необходимост максимални стойности за финансиране на съответните дейности със средства от фонда.

Коментари