Публикация

Диагностиката и лечението на COVID-19 ще се поемат от касата

Диагностиката и лечението на COVID-19 ще се поемат от касата

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. 

Мотиви към проекта

В края на 2019 г. е идентифициран нов щам коронавирус 2019-nCov, който до този момент не е срещан като причинител на заболяване при човека. За точно отчитане и реална статистика на суспектните и заболелите лица от новото заболяване COVID-19, причинявано от новия щам коронавирус, Световната здравна организация (СЗО) въведе нови кодове в Международната класификация на болестите – 10 ревизия (МКБ-10), с които да бъдe условно определено това заболяване.


По инструкция на СЗО използването им може да започне незабавно в медицинската практика и в изготвянето на медицинска и медикостатистическа документация.
Същевременно в утвърдената Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, на настоящия етап не е предвидена възможност за специфична диагностика на суспектните и заболелите лица с нововъзникналото заболяване COVID-19, както и липсва яснота за възможностите за болнично лечение на пациенти със заболяването в рамките на съответните клинични пътеки след неговото условно идентифициране посредством уникалния му класификационен код.

Причините за разработване на проектонаредбата

за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. са свързани с необходимостта от отразяване в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, на възможностите за диагностика и лечение на пациентите предвид настъпилите промени във връзка с появата и кодовото идентифициране на новото заболяване.
За целта е необходимо чрез допълнение в наредбата да бъдат въведени специфични записи с оглед осигуряването на възможността пациентите с COVID-19 да бъдат диагностицирани и лекувани в рамките на пакета от здравни дейности на НЗОК при реално отчитане на извършените им диагностични и лечебни дейности.


Това включва:
1. добавяне на ново високоспециализирано изследване Полимеразна верижна реакция (PCR) в пакетите по „Вирусология“ и „Клинична микробиология“ в специализираната извънболнична медицинска помощ;


2. добавяне на новите МКБ кодове, утвърдени от СЗО за заболяването COVID-19, в клиничните пътеки, по които в рамките на пакета от здравни дейности в болничната помощ пациентите имат възможност да бъдат хоспитализирани и лекувани. Това касае клинични пътеки № 39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст“, № 48 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“ и № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“, чрез които се осъществяваше лечението на вирусно предизвиканите заболявания, но не съществуваше специфичен за това заболяване код, който да отграничи заболелите с коронавирусна инфекция от случаите, при които заболяването е причинено от друг вид вируси.

Целта на предложените промени

е да се осигурят необходимите условия за диагностика и лечение на пациенти с новопоявилото се заболяване COVID-19, като се надградят съществуващите досега условия за това предвид указанията на СЗО. С допълнението на наредбата ще се даде нормативна възможност НЗОК да заплаща на лечебните заведения – лаборатории по вирусология и по микробиология, за дейностите по диагностика на заболяването COVID-19 в извънболничната медицинска помощ.


Също така ще се създаде нормативно основание при необходимост от болнично лечение пациентите с COVID-19 да бъдат хоспитализирани и лекувани по съответните клинични пътеки, в рамките на които и понастоящем се осъществява лечение в областта на съответната белодробна, бактериална и вирусна патология за сметка на НЗОК.


С въвеждането на утвърдените от СЗО кодове за заболяването ще се отразят дадените от организацията указания за точно и реално отчитане на случаите.

Очакваният резултат от въвеждането на наредбата

е провеждане на диагностика и лечение на пациенти със заболяването COVID-19 и реално отчитане чрез специфичен за него код на случаите на заболелите и суспектни лица, при съобразяване на последните указания на СЗО във връзка със заболяването.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Финансовите средства за прилагането на наредбата са в рамките на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната календарна година. Новата уредба не въвежда разходи в тежест на бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ и на пациентите. Осъществяваната от лечебните заведения диагностика и лечение на пациентите е за сметка на бюджета на НЗОК. И към досегашния момент, лечението на пациентите с коронавирусна инфекция се осъществяваше по тези клинични пътеки, но в тяхното описание не съществуваше специфичен код на заболяването, тъй като такъв липсваше в утвърдената 10-та ревизия на Международна класификация на болестите, международно утвърдена за регистрация на заболяванията.


С въвеждането кодове за заболяването случаите ще се отразяват точно и реално в медицинската документация и съпътстващите отчетни и статистически документи, което ще даде възможности за по-детайлна статистическа обработка на хоспитализираните по тези клинични пътеки случаи.

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз

След извършена преценка за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта на тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.


На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове се определя срокът за обществено обсъждане на проекта на наредбата да бъде 14 дни, предвид нарастващия брой на лица, заразени с COVID-19 в страната ни и необходимостта от своевременно предоставяне на възможност на пациентите с това заболяване да ползват, а на лечебните заведения – да предоставят, в пълен обем и при реално отчитане съответните диагностични и лечебни дейности за заболяването в рамките на пакета на НЗОК.

Период на обществената консултация: 09.04.2020 г. до 22.04.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Проект.pdf
Мотиви.pdf

Коментари