Публикация

Промени във фармако-терапевтичното ръководство за лечение на неврологичните болести

Промени във фармако-терапевтичното ръководство за лечение на неврологичните болести

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти е публикуван за обществено обсъждане проект, с който се въвеждат промени във фармако-терапевтичното ръководство за лечение на неврологичните заболявания.


Проектът на наредба за изменение на Наредба 7/03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Съгласно закона Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.
Медицинската специалност „Неврология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички категории заболявания, отнасящи се до централната, периферната и вегетативната нервна система.


Неврологията е наука, която изучава неврологичните разстройства, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика.


Причините за разработване на проекта на наредба за изменение на Наредба 7/03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания са свързани с последните приети национални консенсуси за диагностика и лечение на редица неврологични заболявания:

  • диагностика и лечение на мозъчни инсулти;
  • диагностика и лечение на тромбози на мозъчните вени и дурални синуси;
  • левкодистрофии, невролипидози, обменни енцефалопатии, церебеларни дегенеративни заболявания или атаксии;
  • прогресивни мускулни дистрофии тип пояс-крайник;
  • спинална мускулна атрофия;
  • епилепсии.

Цели на нормативния акт

С проекта на наредба за изменение на Наредба 7/03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания се цели да се създаде правна регламентация на терапевтични схеми и алгоритми на лечение на неврологичните заболявания с лекарствени продукти на базата на най-новите теоретични познания.


В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне както диагностиката на болестите, съобразена с международните правила, така и терапията им - с най-новите регистрирани лекарствени средства според международни консенсуси и правила, доказващи ефективност и безопасност.

Очаквани резултати от прилагането на предложения проект

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечение на пациенти с неврологични заболявания.


Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Неврология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Проектът на наредба ще бъде съгласуван със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето в хода на общественото обсъждане на проекта.

Период на обществената консултация: 27.05.2020 до 25.06.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Proekt_na_Nar_za_izm_na_Nar_7_ot_2019_nevrologia_compressed_1.pdf
Motivi_za_promiana_na_Nar_7_ot_2019.pdf

Коментари

Зачетох тук и там, защото е обемно. Но прави впечатление  клиничният подход и разбираемият език. Благодаря на Авторите, които са си направили труда.