Публикация

Редактират фарма-ръководството по ендокринология и болести на обмяната

Редактират фарма-ръководството по ендокринология и болести на обмяната

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти е публикуван за обществено обсъждане проект, с който се въвеждат промени във фармако-терапевтичното ръководство по ендокринология и болести на обмяната.


Проектът на наредба за изменение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Съгласно него Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.


Медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна. Изискват се компетенции в областта на диагностика, профилактиката и рехабилитацията, назначаване на необходимите изследвания и консултации и тяхната интерпретация и умение да се провежда съвременно лечение.
Причините за разработване на проекта на наредба за изменение на Наредба №16 от 21.11.2019 г. приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната са свързани с допълнение в етиологията, диагностиката и лечението на хипофосфатемични рахити.

Цели на нормативния акт

С проекта наредба се цели да се създаде правна регламентация на лечението на Хипофосфатемични рахити.


В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка и адекватна специфична лекарствена терапия.

Очаквани резултати от прилагането на предложения проект

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при пациентите с ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“, в частност по отношение на хипофосфатемичните рахити.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Проектът на наредба ще бъде съгласуван със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето в хода на общественото обсъждане на проекта.


Обществената консултация продължава до 18 юни.


Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

Proekt_na_Naredba_za_izmenenie_na_Nar_16_ot_2019_FTR_endokrinologia.pdf
Motivi_za_izmenenie_na_Nar_16_ot_2020_FTR_endokrinologia.pdf

Коментари